Abone Ol:

Salatı Tefriciye duası – Günümüzde bir isteği olan, bir sınava girecek olan, bir hastalığı bulunan, zor bir dönemden geçen kimseler salat-ı tefriciye duası okuyorlar. Zor ve sıkıntılı zamanlarda okunan Salât-ı Tefrîciyye duası – 4444 Salât-ı Tefrîciyye duası nasıl yapılır? Salât-ı Tefrîciyye faziletleri nedir?
Salatı Tefriciye duası - 4444 Salât-ı Tefrîciyye duası nasıl yapılır? Salât-ı Tefrîciyye faziletleri nedir?

Salat-ı tefriciye halk arasında bilinen dualardan biridir. Bir kişinin önemli bir işi, bir isteği olduğu zaman genellikle okunacak dua olarak salat-ı tefriciye duası tavsiye edilir. Halkın arasında 4444 kere okunacak dua olarak da bilinir. Oldukça makbul olan dualardan biridir. SALÂT-I TEFRÎCİYYE (NÂRİYE) DUASI Salat-ı Tefriciye duasının Türkçe okunuşu şu şekildedir: ‘Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.’Bu salât meşhur olup sıdk ve ihlas ile devam edildiğinde kişi bir hastalık, zorluk, sıkıntı ile karşılaştığında sıkıntıların kalkması, isteklerin hasıl olmasında çok etkili olduğu mücerrebdir. İmam Kurtubi her gün 41 veya 100 defa okumaya devam eden kimsenin, zaman içerisinde sıkıntısı gider, işi kolaylaşır, içi nurlanır, itibarı artar, hali güzelleşir, rızkı bollaşır, ona hayır kapıları açılır… demiştir.Muratların bu salât sebebiyle çabuk gerçekleşmesi dolayısı ile Salât-ı Nâriye denmiştir.Yine Kurtubî önemli hayırlı bir işin hasıl olması için veya belânın def’i için 4444 kez okunmasını tavsiye etmiştir. (Muhammed Hakkı b. Ali Nazillili, Hazînetü’l-Esrar ve Celîletü’l-Ezkar, İstanbul,Matbaa-i Âmire, 1891. s167-168; Hür Mahmud Yücer, agm, 256-257)Okunuşu: ‘Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek.’Anlamı: ‘Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O’nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun’ SALÂT-I MÜNCİYE DUASI Bu salât sıkıntıların kalkmasında, isteklerin hasıl olmasında çok etkili olup, tecrübe ile sabit olduğu söylenmiştir. Haberdas.Com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.Salatı Münciye Haberdas.Com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.Okunuşu: ‘Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât, min cemî’il hayrâti fi’l hayâti ve ba’del memâat, inneke alâ külli şey’in kadîr.’Anlamı: ‘Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetler-den kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.’

#Kuran-ıKerim #dua #Gündem #salatı #tefriciye #duası #4444sal #t #ı #tefr #ciyye #duası #nasıl #yapılır #sal #t #ı #tefr #ciyye #faziletleri #nedir

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın