Abone Ol:

Türkistan’ı Piri olarak da anılan Hoca Ahmet Yesevi Yesevi tarikatının kurucularundan olup aynı zamanda İslam dünyasında önemli bir isimdir. Son zamanlarda adı sıkça araştırılan Hoca Ahmet Yesevi’nin birçok önemli eseri bulunuyor. Piri Türkistan’ın son zamanlarda merak konusu olması ile Hocxa Ahmet Yesevi’nin eserleri ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Piri Türkistan kimdir? Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi romanı nedir? Hoca Ahmet Yesevi Biyografisi hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabil
Piri Türkistan kimdir? Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi romanı nedir? Hoca Ahmet Yesevi Biyografisi

Türkistan’ı Piri olarak da anılan Hoca Ahmet Yesevi Yesevi tarikatının kurucularundan olup aynı zamanda İslam dünyasında önemli bir isimdir. Son zamanlarda adı sıkça araştırılan Hoca Ahmet Yesevi’nin birçok önemli eseri bulunuyor. Piri Türkistan’ın son zamanlarda merak konusu olması ile Hocxa Ahmet Yesevi’nin eserleri ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Piri Türkistan kimdir? Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi romanı nedir? Hoca Ahmet Yesevi Biyografisi hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. PİRİ TÜRKİSTAN KİMDİR? Hoca Ahmet Yesevi Türkistan’ı Piri olarak da anılan bir ilim adamıdır. Yesevi’nin önemi eserlerinden biri olan ‘Piri Türkistan’ roman türünde yazılmış bir eserdir. PİRİ TÜRKİSTAN, HOCA AHMET YESEVİ ROMANI NEDİR? İslâm dünyası yaşadığı toplumun ilim, sanat ve fikir hayatına yön veren sayısız ilim ada­mı yetiştirmiştir. Zaman ve Mekân kabuğunu kırarak evrensel olabilmeyi başarabilen ilim ve gönül adamlarımızdan birisi de Ona Asya boz­kırlarında yetişen Hoca Ahmed Yesevi’dir. Onun hikmetleri Orta Asya’dan ve Anadolu’dan tutun yetmiş iki dilin konuşulduğu coğrafyalara kadar güncel sorunlara çözüm önerileri sunmaktadırDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayın dün­yasına kazandırılan ‘Pîri Tûrkistân Hoca Ahmet Yesevi isimli eser, yaşadığı çağdan günümüze ışık tutan, rehber ve önder bir kişiliği haiz Hoca Ahmet Yesevî’ nin ilim dünyamız da buluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Romanın Teknik Özellikleri Baskı Tarihi: 2017Yazar : KomisyonBaskı: 1. BaskıKapak: Hard CoverSayfa: 413Ebat : 14,50 x 22,50 cm HOCA AHMET YESEVİ BİYOGRAFİSİ Ahmet Yesevi ise öğretisini hocası Arslan Baba’dan aldığı ‘ehl-i beyt’ sevgisi ve bu doğrultudaki tasavvuf anlayışı üzerine kurdu. Bir Türk sufi tarafından kurulan bu ilk büyük ‘Türk tarikatı’, önce Maveraünnehir, Taşkent ve çevresi ile batı Türkistan’da etkili olmuştur. Daha sonra Horasan, İran ve Azerbaycan’da yaşayan Türkler arasında yayılan Yesevi tarikatı, 13 yüzyıldan başlayarak göçlerle Anadolu’ya, oradan da Balkanlara ulaşmıştır. 13. yüzyıl içinde Anadolu’da görülmeye başlayan Bektaşîlik, Babaîlik, Haydarîlik Yesevîlik tarikatından çıkmış kollardır. İleride Yunus Emre’nin gaybdan gönderilmiş mürşidi sayılacak olan Hacı Bektaşi Veli ile aynı zamanda dinî destan kahramanı olan Sarı Saltuk, sonra Anadolu Ahiliğinin, pirî-mürşidi sayılan Ahi Evren, Osman Bey’in ermiş kayınbabası Şeyh Edebali, Orhan Gazi’nin mürşidi Geyikli Baba ve daha niceleri Ahmed Yesevî’nin Anadolu’ya, manevî fetihler için yolladığı, menkıbelerle destekli gerçekler hâlinde söylenen müritleri, akıncıları, halifeleridir.İnsanları dinî ve ahlâkî yönden yetiştiren Hoca Ahmet Yesevî, tasavvufî düşüncelerini Türkçe ve sade şiirler ile anlatmış, hikmet adı verilen bu şiirler zamanla toplanarak Dîvân-ı Hikmet mecmuaları meydana gelmiştir.Ahmet Yesevî vakitlerini üçe ayırırdı. Günün büyük bölümünde ibâdet ve zikirle meşgul olurdu. İkinci kısmında talebelerine zâhirî ve bâtınî ilimleri öğretirdi. Üçüncü bölümünde ise alın teri ile geçimini sağlamak üzere tahta kaşık ve kepçe yaparak bunları satardı. Hakkında nakledilen menkıbelerden anlaşıldığı kadarıyla Yesevî, dergâhtaki zikir usulü sebebiyle dönemindeki bazı âlimler tarafından eleştirilmiştir. O da bazı şiirlerinde samimiyetten uzak âlimler ile sahte sûfîleri tenkit etmiştir. Sohbetlerinde ve şiirlerinde en çok işlediği konular Allah ve peygamber sevgisi, fakir ve yetimleri korumak, dinî kurallara riayet, güzel ahlâk, zikir, nefs ile mücadele, kendini eleştirmek (melâmet), ölümü düşünmek, manevî mertebeler ve bu mertebeleri aşmadan şeyhlik iddiasında bulunmanın kötülüğü gibi mevzulardı.Rivayete göre Ahmet Yesevî altmış üç yaşına geldiğinde dergâhında yerin altına küçük bir oda şeklinde çilehane yaptırdı. Ömrünün kalan kısmını çoğunlukla orada ibadet ve tefekkürle geçirdi.Ahmet Yesevî’nin İbrahim adında bir oğlu olmuşsa da kendisi hayattayken vefat etmiştir. Yesevî’nin nesli Gevher isimli kızı sayesinde devam etmiştir. Türkistan, Mâverâünnehir ve Orta Asya’da olduğu gibi Anadolu’da da kendilerini Ahmed Yesevî’nin neslinden sayan pek çok ünlü şahsiyet çıkmıştır. Semerkantlı Şeyh Zekeriyyâ, Üsküplü Şâir Atâ ve Evliya Çelebi bu isimlerden birkaçıdır.Ahmet Yesevi, 1166 yılında 73 yaşında Kazakistan’da ölmüştür.XIV. yüzyılın sonunda Emîr Timur, Türkistan bozkırlarında şöhreti ve nüfuzu iyice yayılmış olan Ahmet Yesevî’nin kabrini ziyaret edip kabrin üstüne bir türbe yapılmasını emretmiş, birkaç yıl içinde türbe, cami ve dergâhıyla birlikte bir külliye oluşturmuştur. Bugün bu türbe Orta Asya’nın en önemli ziyaret yerlerinden biridir. Ahmet Yesevî’nin çilehânesi ile türbesi arasında yüz metre kadar mesafenin olması, onun ilk ve asıl dergâhının çilehane bölgesinde olduğunu akla getirmektedir. Vefatından sonra defnedildiği yere zamanla büyük bir külliye yapılınca kütüphane, aşevi, mescid ve derviş hücrelerinden oluşan yeni ve daha büyük bir dergâh meydana gelmiş olmalıdır. Eserleri 1. Dîvân-ı Hikmet2. Fakrnâme3. Risâle der Âdâb-ı Tarîkat4. Risâle der Makâmât-ı Erba’în

#

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın