Abone Ol:

Nazardan korunmak için okunacak bazı sureler ve dualar vardır. Nazar değmesine karşı okunacak en bilindik sureler Felak ve Nas sureleridir. Peki nazar duası var mı? Diyanet’e göre nazar duası nedir, okunuşu nasıldır, yazılışı nasıldır? Nazar duası okunuşu sizlerle!
Nazar duası okunuşu ve anlamı! Nazar duası Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Nazar duası var mı? Okun...

Nazar duası en merak edilen duaların başında gelmektedir. Nazardan korunmak için en etkili sureler Felak ve Nas sureleridir. Peki nazar duası nedir, nasıl okunur? Diyanet’in resmi sitesine göre nazar duası var mı? Nazar duası oku ve sesli dinle! NAZAR DUASI NEDİR? Peygamber Efendimiz (Sallallahualeyhi ve Sellem), torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara aşağıdaki duayı okurdu: NAZAR DUASI ARAPÇASI Nazar duası NAZAR DUASI OKUNUŞU Eûzü bikelimêtillâhittâmmeti minkülli şeytanivvehêmmetivvemin külli aynillemmeh. NAZAR DUASI TÜRKÇE MEALİ Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. NAZAR NEDİR? NE DEMEKTİR? Nazar ya da kem göz, canlı veya cansız bir varlığın başına kaza veya belâ gelmesine neden olduğuna inanılan bakış. Nazardan özellikle çocukların, hamilelerin ya da hayvanların etkilendiğine inanılır. NAZAR KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR? Farsça kökenli kem sözcüğü kötü, fena anlamlarına gelir. Göz sözcüğü Türkçede görme organı anlamına geldiği gibi aynı zamanda halk arasında ‘kem göz’ (kötü niyetli bakış) anlamında da kullanılır. Arapça ‘nazar’ kelimesi de göz/bakış anlamlarına gelir.Bazı toplumlarda kem gözün nesneleri bile çatlatabildiğine inanılır. Mavi boncuğun bu enerjiyi kendisine çekerek yok edeceği fikri yaygındır. Kelimenin köz ‘ateş parçası’ ile bağlantısı da dikkat çekicidir. Bakışın yakıcı gücü olduğu düşünülür. TDK’YA GÖRE NAZAR NE DEMEKTİR? Türk Dil Kurumu’na göre nazar kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir ve ‘Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz.’ anlamına gelmektedir. İkinci anlamı ise ‘Bakış, bakma, göz atma.’ demektir. NAZARDAN NASIL KORUNUR? NAZAR DUASI VAR MIDIR? Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, ‘İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.’ (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Göz değmesi (nazar) haktır.’ (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; ‘Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var.’ (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32).Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıca, torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu: ‘Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.’ (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).Yine Resûl-i Ekrem (s.a.s.), ‘Kim hoşuna giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.’ (Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, VI, 213) buyurmuştur. NAZAR İLE İLGİLİ HADİSLER – İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:’Nazar (Göz değmesi) gerçektir. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı nazar onun önüne geçerdi…’ (M5702 Müslim, Selâm, 42)- Nazar haktır. (Müslim)- Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar. (İbni Adiy)- Hoşa giden bir şeyi görünce, ‘Mâşâallah la kuvvete illa billah’ denirse o şeye nazar değemez. (Beyheki, İbni Sünni)- İnsanların yarısı nazardan ölür. (Taberani) NAZAR DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK, NAZARA ETKİLİ SURELER NELERDİR? Nazar değmesine karşı okunacak bazı sureler mevcuttur. Bunlardan bazıları Felak, Nas ve İhlas suresidir. Aynı zamanda Ayetel Kürsi de nazara karşı etkili ayetlerin başında gelmektedir.İhlas Suresi Arapça’sı ve Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim’Kul huvellâhu ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekullehû kufuven ehad’Felak Suresi Arapça’sı ve Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim’Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.’Nas Suresi Arapça’sı ve Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim’Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi). Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.’Ayetel Kürsi Arapça’sı ve Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.’Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.’ NAZAR AYETLERİ NEDİR? Kalem sûresinin 51 ve 52’inci ayetleridir.’Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) ‘Hiç şüphe yok o bir delidir’ diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.’ GÖZ DEĞMESİNE KARŞI NAZAR BONCUĞU TAKMAK CAİZ MİDİR? Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte, ‘Nazardan Allah’a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır.’ (İbn Mâce, Tıb, 32) buyrulmaktadır. Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir (Buhârî, Tıb, 32, 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32, 36; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).Nazar konusunda Hz. Peygamberin tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu yüce Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Resûlullah (s.a.s.) ‘Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin’ (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637). Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamberin öğrettiği duaları yapmak gerekir (Buhârî, Tıb 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90). Bu çerçevede Felak ve Nâs sureleri yanında Hz. Peygamberin torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır: ‘Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.’ (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36). MUSKA KULLANMAK CAİZ MİDİR? Muska; hastalık, göz değmesi, afetten korunmak veya kurtulmak gibi amaçlarla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı bulunduğu metindir. Çok kere koruyucu bir malzemeye sarılı olarak kullanılır.Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur’an-ı Kerim’den âyetler okumak, caizdir (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 9; İbn Mâce, Tıb 35-36). Âyet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp, insanların bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamberden bir rivayet yoktur. Ancak Abdullah b. Ömer, Hz. Peygamberin (s.a.s.) ‘Sizden biriniz uykuda korkarsa ‘Allah’ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden, eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım.’ desin. O takdirde, hiçbir şey ona zarar vermez.’ buyurduğunu bildirmiş ve Abdullah b. Amr’ın da bu duayı temyiz çağına gelen çocuklarına öğretip, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp boyunlarına astığını rivayet etmiştir (Ebû Dâvûd, Tıb, 19).Bazı fıkıh kaynaklarında, Kur’an-ı Kerim’den âyetler yazılıp muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen âlimler bulunduğu belirtilmektedir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 435). Bununla birlikte, muskadan medet umma, onu koruyucu olarak algılama, Allah’tan beklenilecek şeyleri muskadan bekleme gibi olumsuzluklara sebep olacaksa muska kullanılması caiz değildir. Bu bağlamda insanların duygularını istismar edenlere karşı da uyanık olunmalıdır. MUSKA, DİNİ KİTAP VE ÜZERİNDE ALLAH YAZISI OLAN TAKILARLA TUVALET VB. YERLERE GİRMEK CAİZ MİDİR? Tuvalete girerken kişinin üzerinde Allah adının yazılı olduğu kâğıt, kitap veya Mushaf bulunması mekruhtur (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 23). Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), yüzüğünün üzerinde ‘Muhammedün Resûlullah’ ibaresi yazılı olduğu için tuvalete girmeden önce yüzüğünü çıkarırdı (Ebû Dâvûd, Tahâret 10).Ancak bu yazılar açıkta değilse, örneğin cepte bulunuyorsa veya bir şeye sarılı ise bunlarla tuvalete girmek mekruh olmamakla birlikte imkân dâhilinde bundan da sakınmak daha uygun olur (Tahtâvî, Hâşiye, 54). FARKLI BİR NAZAR DUASI ARAPÇASI VE OKUNUŞU BismillahirrahmanirrahimAllâhümma’hrusnâ bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmu, ve’hfaznâ bi-ra’fetike’lletî lâ-terâmu, ve’rhamnâ bi-kudretike ‘aleynâ felâ tühlik ve ente sikatünâ ve recâunâ, yâ erhame’r râhimîne ve yâ ekreme’l-ekremîne. ‘Allâhümme, yâ mukallibe’l-kulûb, sebbit kulûbenâ ‘alâ dînike ve tâ’atike.’ ‘Allâhümme’c’al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran ve’c’al lî nûran.’ (Buhârî)El-hamdü li’llâhi’llezî tevâda’a küllü şey’in li-‘azametihî ve’l-hamdü li’llâhi’llezî zelle küllü şey’in li-‘izzetihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî hada’a küllü şey’in li-mülkihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî istesleme küllü şey’in li-kudretihî NAZAR DUASI TÜRKÇE MEALİ NEDİR? Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.Allâh’ım! Bizi uyumayan zâtınla koru. Dâimî şefkatinle bizi muhâfaza et.Bize kudretinle merhamet et. Bizi helâk etme! Ey merhametlilerin merhametlisi. Ey ikrâm edenlerin en keremlisi. Sen bizim güvencemiz ve umûdumuzsun. Ey kalbleri çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi Senin dînin üzerine ve Sana itaat üzerine sâbit kıl. Allâh’ım! Kalbimde, bakışımda, dinleyişimde, sağımda, solumda, altımda, üstümde, önümde ve arkamda nûr kıl, aydınlık yap.Bütün hamdler; her şeyin, azameti önünde eğildiği Allâh’a âittir.Bütün hamdler; her şeyin, izzeti önünde zelîl olduğu Allâh’a âittir.Bütün hamdler; her şeyin, saltanâtı önünde eğildiği Allâh’a âittir.Bütün hamdler; her şeyin, kudreti önünde teslîm olduğu Allâh’a âittir.

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın