Abone Ol:

Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şaban-ı Şerif ayında Berat Kandili vardır. Şaban ayının 15. gecesi Berat Gecesi olarak idrak ediliyor. Peki 2021 Berat Gecesi ne zaman? Bugün kandil mi? Bu gece kandil mi? Berat Gecesi bugün mü? 26 Mart mı 27 Mart mı 28 Mart mı? Berat Gecesi hangi tarihe denk geliyor?
Berat Gecesi ve Berat Kandili günü ne zaman? 26 Mart mı 27 Mart mı 28 Mart mı? Berat Gecesi hangi tarihe d...

Şimdiden Berat Kandiliniz mübarek olsun… Vatandaşlar Berat Kandili, Berat Gecesi ne zaman merak ediyor. Peki, 26 Mart Cuma kandil mi? Bugün Berat Kandili mi? 27 Mart Cumartesi Berat Gecesi mi? Kandil ne zaman? 26 Mart mı yoksa 27 Mart mı? Cevaplar haberimizde. BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2021 yılında Berat Gecesi 27 Mart Cumartesi’yi 28 Mart Pazar’a bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili 26 Mart bugün değil 27 Mart Cumartesi yarındır. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 27 Mart Cumartesi akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 28 Mart Pazar günüdür.Berat Kandili Gecesi ne zaman : 27 Mart Cumartesi’yi 28 Mart Pazar’a bağlayan gece (27 Mart Cumartesi akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)Berat Kandili Günü ne zaman : 28 Mart Pazar (28 Mart Pazar günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.) BERAT GECESİ HANGİ GÜN? Berat Kandili Gecesi 27 Mart Cumartesi akşam namazı ile başlayacaktır. 28 Mart imsak vaktine kadar devam edecek. BERAT KANDİLİ GÜNÜ HANGİ GÜN? Berat Kandili Günü 28 Mart Pazar gününe denk gelmektedir. Dinimizde geceler önce geldiği için günler sonra geliyor. Haliyle Berat kandili günü 28 Mart Pazar akşam namazına kadar olan süredir. BUGÜN KANDİL Mİ? Berat kandili 26 Mart Cuma günü bugün değildir. Berat Kandili yarın 27 Mart Cumartesi akşam namazıyla başlayacaktır. Şimdiden herkesin Berat Kandili, Berat Gecesi mübarek olsun… BERAT GECESİ NEDİR? Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, ‘iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması’ anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde ‘şâbanın ortasındaki gece’, ‘mübarek gece’, ‘rahmet gecesi’ ve ‘sak gecesi’ mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, ‘Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar’ buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, ‘?avm’, 39; İbn Mâce, ‘İ?ametü’?-?alât’, 191). Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, ‘Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der’ buyurmuştur (İbn Mâce, ‘İ?ametü’?-?alât’, 191). Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler. Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber’in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet haline getirmenin ise dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir. Kaynakların belirttiğine göre Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur. Gazzâlî, bu gece her rek’atında Fâtiha sûresinden sonra on bir İhlâs sûresi okunmak suretiyle kılınacak yüz rek’at veya her rek’atında Fâtiha’dan sonra yüz İhlâs okunan on rek’at namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet naklettiği halde (İ?yâ?, I, 203), İ?yâ?ü ?ulûmi’d-dîn’deki hadisleri tenkide tâbi tutan Zeynüddin el-Irâki (a.g.e., I, 203, dipnot 1) ile Nevevî bunun aslının olmadığını söylemişlerdir. Bu namazın bir bid’at olduğunu kaydeden Nevevî, bu konuda ?utü’l-?ulûb ve İ?yâ?ü ?ulûmi’d-dîn’de geçen rivayete aldanılmaması gerektiğini söylemekte (el-Mecmû?, IV, 56), Ali el-Karî de bu rivayetin uydurma olduğunu belirterek Berat gecesi namazının 400 (1010) yılından sonra Kudüs’te ortaya çıktığını kaydetmektedir (el-Esrârü’l-merfû?a, s. 462). Bu namazın ilk defa 448 (1056) yılında Kudüs’te Mescid-i Aksâ’da kılındığına ve zamanla yaygınlık kazanarak sünnet gibi telakki edildiğine dair bir rivayet de nakledilmektedir (Ali Mahfûz, s. 288). Ancak Fâkihî’nin (ö. 272/885’ten sonra) Mekkeliler’in bu geceyi Mescid-i Harâm’da ihya ettiklerine ve bazılarının 100 rek’atlı bir namaz kıldığına dair rivayeti (bk. A?bâru Mekke, III, 84) dikkate alınırsa bu namazın daha önceden de kılındığını söylemek mümkündür.Duhân sûresinde (44/3) Kur’an’ın ‘mübarek bir gecede’ nâzil olduğu ifade edilmektedir. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre burada işaret edilen gece Kadir gecesidir. Çünkü diğer âyetlerde Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve Kadir gecesinde (el-Kadr 97/1) indirildiği belirtilmektedir. Tâbiîn âlimlerinden İkrime’nin de dahil olduğu bir grup âlim ise Duhân sûresindeki âyetle Berat gecesine işaret edildiği kanaatindedirler. Bu takdirde Kur’an’ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfûzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de âyetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. Nitekim bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir (bk. Elmalılı, V, 4293-4295).Berat gecesinin fazileti ve ihyası ile ilgili müstakil risâleler yazılmıştır (meselâ bk. Keşfü’?-?unûn, II, 1591-1592; Îzâ?u’l-meknûn, I, 108; İslâm dünyasında Berat gecesinin kutlanışıyla ilgili olarak bk. KANDİL).

#

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın