Abone Ol:

14 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ekim Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 14 Ekim 2021 Perşembe Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
14 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 14 Ekim Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31628 sayı...

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 14 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ekim Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. İşte detaylar… RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER–– Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ YARGITAY KARARI–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânlarıb – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc – Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri—————————————————————————————————————————————————————————-YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜCUMHURBAŞKANI KARARIKarar Sayısı: 4619T.C.Resmî GazeteCumhurbaşkanlığı İdari İşler BaşkanlığıHukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır14 Ekim 2021PERŞEMBE Sayı : 3162813 Ekim 2021Recep Tayyip ERDOĞANCUMHURBAŞKANISayfa : 2 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628ATAMA KARARICumhurbaşkanlığından:Karar: 2021/49713 Ekim 2021Recep Tayyip ERDOĞANCUMHURBAŞKANI14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3YÖNETMELİKLERMillî Eğitim Bakanlığından:MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VEEĞİTİM ARAÇLARI YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak, Bakanlıkça temin edilecek ders kitabı ve diğer eğitimaraç-gereçlerinin niteliklerinin Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak belirlenmesi, hazırlanması, hazırlatılması, incelenmesi, inceletilmesi, inceleme ve inceletme Haberdas.Com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.sistemi ile ilgili kriterlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, uygunluk süresinin belirlenmesi, ilanı, yayımlanması, seçimi, temini, geliştirilmesi ile başvuru sahiplerinde aranacakkriterlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak, Bakanlıkça temin edilecek ders kitabı ve diğer eğitim araç-gereçlerinin niteliklerinin Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak belirlenmesi, hazırlanması, hazırlatılması, incelenmesi, inceletilmesi, inceletme sistemi ile ilgilikriterlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, uygunluk süresi, ilanı, yayımlanması, dağıtımı, inceletme ve inceleme ücretleri ve başvuru sahiplerinde aranacak kriterlerle ilgili hususları kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim TemelKanununun 52 nci, 53 üncü, 54 üncü ve 55 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 319 uncu maddesininüçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Alan eğitimcisi/uzmanı: Fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla taslak ders kitabıyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklarınatamalarına esas olan alanda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarakatanmış veya ilgili alanda öğretim elemanı olarak görev yapmakta olan kişiyi,b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,ç) Başvuru sahibi: Ders kitabı hazırlayan hizmet birimini veya yayınevini,d) Çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı: Fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıylaMillî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarınaesas olan bilişim teknolojileri alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmenolarak atanmış veya ilgili alanda öğretim elemanı olarak görev yapmakta olan veya panelistlerarasından Başkanlıkça düzenlenen çoklu ortamların incelenmesi eğitimini tamamlamış kişiyi,e) Daire başkanlığı: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgili daire başkanlığını,f) Ders kitabı: Herhangi bir eğitim ve öğretim programı çerçevesinde hazırlanmış, Kurulca örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulması uygun bulunan basılı veya dijital ortamdaki kitap ve ekleri veya model prototipini,Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628g) Dil inceleme uzmanı: Fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan Türkçeveya Türk Dili ve Edebiyatı alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmenolarak atanmış veya ilgili alanda öğretim elemanı olarak görev yapmakta olan kişiyi,ğ) Dil uzmanı: Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin atamaya esas alanlarındaen az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişiyi,h) Editör: Kitabın yazıldığı alanda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve kitabınüretim sürecinin koordinasyonunu sağlayan kişiyi,ı) Eğitim aracı: Alanda ders kitabı olmaması veya yayınevlerine ait tek ders kitabı olması hâlinde, ikinci bir kitap onay alıncaya kadar Kurul kararı ve Bakan onayı ile ilgili hizmetbirimince hazırlanan basılı veya dijital ortamdaki kitap ve eklerini,i) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,j) Görsel tasarımcı: Kitabın görsel tasarımını yapan kişiyi,k) Hizmet birimi: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders kitabı ve eğitim araçlarınıhazırlayan veya hazırlatan yahut satın alınması öngörülen içerikleri sağlayan Bakanlık birimlerini,l) İnceleme ücreti: Taslak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarını inceleyenlere ödenenücreti,m) İnceletme ücreti: Özel kesimce hazırlanan taslak ders kitaplarının inceletilmesi içinBakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılan ücreti,n) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,o) Moderatör: Panel toplantısını yönetmek üzere Kurulca görevlendirilen kişiyi,ö) Öğrenci çalışma kitabı: Ders kitabını ve öğrenme sürecini desteklemek üzere öğrenciye yönelik üretilen dijital veya basılı kitabı,p) Öğretmen kılavuz kitabı: Öğretmeni desteklemek üzere üretilen dijital veya basılıkitabı,r) Ölçme ve değerlendirme uzmanı: Ölçme ve değerlendirme alanında en az lisans düzeyinde eğitim görmüş kişiyi,s) Panel: Kurulca ön incelemede kabul edilen taslak ders kitaplarının incelenmesi vedeğerlendirilmesini gerçekleştiren panelistlerden oluşan komisyonu,ş) Panelist: Kurulca ön incelemede kabul edilen taslak ders kitaplarını incelemek vedeğerlendirmek üzere panelde görevlendirilen alan uzmanı/eğitimcisi, dil inceleme uzmanı,tasarım inceleme uzmanı veya çoklu ortam tasarım inceleme uzmanını,t) Program geliştirme uzmanı: Program geliştirme alanında en az lisans düzeyinde eğitim görmüş kişiyi,u) Protokol: Bakanlık birimlerince kişi, kurum veya kuruluşlarla yapılan iş birliğini,ü) Rehberlik uzmanı: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında en az lisans düzeyinde eğitim görmüş kişiyi,v) Tasarım inceleme uzmanı: Fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî EğitimBakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan görsel tasarıma ilişkin alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarakatanmış veya ilgili alanda öğretim elemanı olarak görev yapmakta olan kişiyi,y) Taslak ders kitabı: Herhangi bir eğitim ve öğretim programı çerçevesinde hazırlanmışbasılı veya dijital ortamdaki kitap ve eklerinin taslak veya model prototipini,14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5z) Toplam öğrenme mimarisi: Uluslararası açık kaynaklı elektronik içerik standart vebelirtimlerini,aa) Yayınevi: Tüzel kişiliğe sahip olup herhangi bir meslek odasına kayıtlı ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyarak yayıncılık faaliyetinde bulunan kuruluşları,bb) Yazar: Taslak ders kitabını yazan en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya öğretmen olarak atanmış ya da daha önce alanda yayımlanmış ders kitabı olan kişiyi,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMBaşvuru Sahiplerinin Sorumlulukları, Aranacak Kriterler, Başvuru Şartları,Ders Kitaplarının ve Eğitim Araçlarının Nitelikleri, Sağlanma Usulleri ve HazırlanmasıBaşvuru sahiplerinin sorumlulukları ve aranacak kriterlerMADDE 5 – (1) Başvuru sahipleri; ders kitabı üreteceği alanlar için yazar/yazarlar ileeditör, dil uzmanı, görsel tasarımcı, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı ile rehberlik uzmanı çalıştırdığını veya bu alanlarda hizmet satın aldığını belgelendirir.Söz konusu personel 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazlasüreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunkapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır.(2) Yayınevlerince verilen herhangi bir belgenin veya yazılı beyanın gerçek dışı olduğunun idari ve/veya adli makamlarca tespit edilmesi hâlinde belgenin/beyanın ait olduğu baskıya hazır nüsha veya nüshalara ait Kurul Kararı iptal edilir. İlgili başvuru sahiplerinin başvuruları iki yıl süreyle kabul edilmez.Ders kitapları ve eğitim araçlarının nitelikleriMADDE 6 – (1) Ders kitapları;a) Anayasa ve kanunlara aykırı hususları içermez.b) Bilimsel hata içermez.c) Eğitim ve öğretim programının amaçladığı kazanımları kapsar.ç) Dil ve anlatıma uygunluk yönünden hata içermez.d) Görsel tasarım ve içerik tasarımı öğrenmeyi destekleyecek nitelikte ve öğrencileringelişim özellikleri dikkate alınarak yazılır.Ders kitaplarının sağlanma usulleriMADDE 7 – (1) Ders kitapları aşağıda belirtilen usullerle sağlanır:a) Başvuru sahiplerince hazırlama: Başvuru sahipleri bu Yönetmelikte belirtilen usulve esaslar doğrultusunda taslak ders kitabı hazırlayabilir.b) Hibe: Bakanlık; kişi, kurum veya kuruluşlarca hazırlanan taslak ders kitabı ve diğereğitim araç-gereçlerini bedelsiz olarak temin edebilir.Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628c) Satın alma: Bakanlık; okutulmasına ihtiyaç duyulması hâlinde, yurt içinde veya yurtdışında yazılmış ya da tercüme edilmiş olan kitapları satın alma yoluyla temin edebilir.ç) Sipariş: Bakanlık; kişi, komisyon, kurum veya kuruluşlara taslak ders kitabı yazdırabilir.(2) Taslak ders kitaplarından hibe, sipariş ve satın almaya ilişkin usul ve esasları içerenşartname ilgili hizmet birimlerince hazırlanarak Kurula sunulur. Kurulca uygun bulunan şartname ilgili hizmet birimine gönderilir ve Başkanlığın ve ilgili hizmet biriminin elektronik ortamında duyurulur.Ders kitaplarının ve eğitim araçlarının hazırlanmasıMADDE 8 – (1) Ders kitabı ve eğitim araçları Kurulca belirlenen ders kitapları ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik eğitim içeriklerinin niteliklerine dair kriterlere uygun olarak hazırlanır. Hazırlanan kriterler Başkanlıkça ilan edilir.(2) Ders kitabı ve eğitim araçlarının kapağında kitabın adı, okul türü, sınıfı, başvurusahiplerinin varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi ve dersin özelliğini yansıtan kapak düzeni; iç kapağın ön yüzünde kitabın adı, okul türü, sınıfı, yazarın/yazarların adı ve soyadı,varsa akademik unvanı, başvuru sahibinin adı ve adresi, varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi; iç kapağın arka yüzünde yazarın/yazarların dışındaki kitabı hazırlayanların adıve soyadı; arka kapakta sınıf seviyesi dikkate alınarak pedagojik esaslara uygun yazılı ve görseltasarımlara yer verilir.(3) Kitaplarda yer alacak Türk Bayrağı, 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk BayrağıKanunu ve 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanTürk Bayrağı Tüzüğüne uygun olmalıdır.(4) İkinci yaprak ve devamında, ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarına ait kitaplarda, yaprağınön yüzünde Türk Bayrağı ile birlikte İstiklal Marşının ilk iki kıtası; yaprağın arka yüzünde Öğrenci Andı; üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ve resmin alt kısmında Mustafa KemalAtatürk yazısı bulunur. İçindekiler bölümü, ilgili sınıf için öngörülen puntoda olup beş sayfayıgeçmez.(5) İlkokul 4 üncü, ortaokul 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar ile ortaöğretim ve yaygın eğitimkitaplarında, ikinci yaprağın ön yüzünde Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı; yaprağın arka yüzündeAtatürk’ün Gençliğe Hitabesi; üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ile resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunur. İçindekiler, ilgili sınıf için ön görülen puntodayazılır.(6) Diğer yapraklarda metin kısımlarının başlıkları dışında kalan bölümlerde resim altıyazıları, dipnotlar ve benzerinde kullanılan yazılar hariç ilkokul 1 inci sınıflar için yirmi, 2 ncisınıflar için on sekiz, 3 üncü sınıflar için on dört, 4 üncü sınıflar için on iki ve ortaokul 5 incisınıflar için on bir, daha üst sınıflar için ise on puntodan daha küçük harfler kullanılmaz.(7) Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülükile Tarih ve Coğrafya kitaplarında Türkiye haritası; Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitaplarında Türk dünyasıharitası yer alır.(8) Türkçe ve yabancı dil ders kitapları, dinleme/izleme becerisini kazandırmaya yönelik elektronik eğitim içerikleri birlikte takım hâlinde hazırlanır ve değerlendirmeleri birlikteyapılır.(9) Takım hâlinde hazırlanması gereken diğer ders kitapları, ilgili dersin eğitim ve öğretim programına ait Kurul kararında belirtilir.14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7(10) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan ders kitapları ile engelli öğretmenler için hazırlanacak öğretmen kılavuz kitabında engel durumları dikkate alınır.(11) Taslak ders kitabının başvurusu esnasında elektronik ortama yüklenen nüshasında;a) Yazarın/yazarların adı ve soyadı, varsa akademik unvanı, başvuru sahibinin adı veyaadresi, amblemi; iç kapağın arka yüzünde, yazarın/yazarların dışında kitabı hazırlayanların adı,soyadı ve benzeri taslak kitabın kimliğini gösteren bilgi veya kenar süsü, sayfa numarası gibisimge ya da işaretler yer almaz.b) Arka kapak sayfası boş bırakılır. Arka kapak tasarımı, Kurulca uygun bulunanlar arasından basım aşamasında Genel Müdürlükçe belirlenir.(12) Azınlık okulları veya yabancılar tarafından açılmış özel okullar, kendi dillerindeokutulmak üzere hazırladıkları yahut hazırlattıkları ders kitapları ve bu kitapların yeminli mütercimlerce tercüme edilmiş bir nüshasını, incelenmek üzere ilgili hizmet birimi kanalıyla Başkanlığa gönderir. Bu kitaplar, Başkanlıkça oluşturulacak komisyonca 27 nci madde hükümlerine göre incelenir. Başvuru sahibi tarafından hazırlanmış ve okutulmakta olan ders kitapları,azınlık okullarınca kendi dillerine çevrilerek okutulmak istenmesi hâlinde ilgili hizmet birimiile iş birliği yapılarak Başkanlıkça belirlenen usullere göre incelenir.(13) Kitabın kimliğini belirleyici nitelikte bilgi veya kenar süsü, sayfa numarası gibisimge ya da işaretler bulunan taslak ders kitapları incelemeye alınmaz, incelemeye alınmışolsa dahi inceleme ve değerlendirmenin herhangi bir safhasında fark edilmesi hâlinde Kurulcainceleme işlemi durdurularak başvuru sahibine iade edilir. İnceleme sürecinde yabancı dil kitaplarında özel ad kullanılamaz.Öğrenci çalışma kitabının hazırlanmasıMADDE 9 – (1) Öğrenci çalışma kitabının ayrı olarak hazırlanması durumunda derskitabının nitelikleri ve hazırlanma usulleri göz önünde bulundurulur. Öğrenci çalışma kitabında;a) Öğrencilerin bilgi, beceri, tutum, değer ve davranışlarını geliştirmelerine yardımcıolacak çeşitli ünite, konu, örnek ve alıştırmalarla ilgili kaynaklara yer verilir.b) Dersin özelliğine göre inceleme, gezi, gözlem, deney ve uygulamalarla ilgili yapılacak ön hazırlıklara, alınacak sağlık ve güvenlik tedbirlerine, izlenecek iş ve işlem basamaklarına, zaman ve malzeme tasarrufu bakımından uyarı ve bilgilere yer verilir.c) Kitabı oluşturan unsurların ders kitabı ile bütünleştirilmesi hâlinde öğrenci çalışmakitabı ders kitabı ile birlikte de hazırlanabilir. Bu şekilde hazırlanan kitapların kapak ve iç kapağında ‘Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı’ ibaresi yer alır.ç) Dersin özelliğine göre bazı ünite veya konularda kullanılmak üzere öğrencinin ilgisiniçekecek örneklere, eğitim ve öğretimi destekleyici çeşitli dijital içeriklere yer verilebilir.Öğretmen kılavuz kitabının hazırlanmasıMADDE 10 – (1) Öğretmen kılavuz kitabında ders kitabının nitelikleri ve hazırlanmausulleri göz önünde bulundurulur. Öğretmen kılavuz kitabında;a) Konuların işlenişinde ulaşılmak istenen kazanımlar belirtilir.b) Bilgi, beceri, tutum, değer ve davranışların öğrencilere kazandırılmasında kullanılabilecek araç ve gereçlerle birlikte strateji, öğretim yöntem ve teknikleri belirtilir. Ayrıca;1) Konunun işleniş planına,2) Öğretmenin konu ile ilgili yapacağı ön hazırlıklara,Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 316283) Öğrenme alanı, tema, ünite girişinde daha önce işlenen konularla ilişki sağlayacakve öğrencinin ilgisini çekecek hatırlatmalara, sorulara, şekil, şema, çizelge ve benzeri yardımcıunsurlar ile elektronik eğitim içeriklerinin uygulamalarına ait kullanım açıklamalarına,yer verilir.c) Öğrencileri araştırmaya, günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli sorunlara çözüm üretmeye yöneltecek proje ve benzeri örnek çalışmalara yer verilebilir.ç) İşlenişin sonunda, gerekli görülen kavramlarla ilgili sözlük ve kaynakça bulunur.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMBaşvurusu Alınacak Taslak Ders Kitaplarının Duyurusu, Taslak Ders KitaplarınınBaşvurusu, İncelenmesi, Değerlendirmesi ve Ders Kitaplarının Yayımlanması,Uygunluk Süresi, Baskı ve Dağıtım SüreciBaşvurusu alınacak taslak ders kitaplarının duyurusuMADDE 11 – (1) Başvurusu alınacak taslak ders kitaplarının türü, alanı, seviyesi vetemin usulü Başkanlıkça duyurulur. Duyuruda taslak ders kitabının başvuru, inceleme, değerlendirme, değerlendirme sonuçlarının ilanı ve diğer iş ve işlemlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için 28 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde makul bir süreye yer verilir. DuyuruBaşkanlıkça başvuru tarihinden en az üç ay önce yapılır.(2) Başvurusu alınacak taslak ders kitaplarının duyurusu, taslak kitap ve eğitim araçlarıbaşvurularının alınması ile inceleme ve değerlendirme sonuçlarının başvuru sahiplerine açıklanması işlemleri elektronik ortam üzerinden yapılır.(3) Başkanlıkça elektronik ortam üzerinden yapılan duyurular ve sonuçlar başvuru sahiplerine tebliğ hükmündedir.Taslak ders kitaplarının teslimi ve ön inceleme başvurusunda istenecek belgelerMADDE 12 – (1) Taslak ders kitapları elektronik ortamda Başkanlığa teslim edilir.(2) Teslim sırasında ayrıca;a) Başvuru dilekçesi,b) Taslak ders kitabı hazırlayan yazar veya yazarların öz geçmişleri ve diploma örnekleri,c) Taslak ders kitabının hazırlanmasında dil, tasarım, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, rehberlik alanlarında görevlendirilen kişilerin ve editörlerin öz geçmişleri ve diploma örnekleri,ç) Yayınevinin kitabı hazırlattığı alanlar için editör, yazar veya yazarlar, görsel tasarımcı,dil uzmanı ve program geliştirme, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik uzmanı çalıştırdığınadair belgeleri,d) Taslak ders kitabında kullanılacak eserlerin telifleriyle ilgili muvafakatnameleri,e) Yayınevinin bağlı olduğu şirketin sahipleri, varsa ortakları ve yönetim kurulu üyeleriile ders kitabı hazırlatılacak alanlar için editör, yazar veya yazarlar, görsel tasarımcı, dil uzmanı,program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, rehberlik uzmanının 5 inci maddenin birinci fırkasında yer verilen suçlardan hüküm giymediğine dair güncel adli sicil kaydı,elektronik ortamda Başkanlığa teslim edilir.(3) Taslak ders kitabının inceletme ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ile birlikte taslak ders kitabının başvurusu tamamlanır.14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9(4) Öğretimi yabancı dilde yapılan derslere ait Kurul kararıyla ders kitabı olarak kabuledilen ve uygunluk süresi devam eden ders kitapları, alanında eğitim görmüş uzman veya uzmanlarca tercüme edilerek başvuru sahibince Başkanlığa sunulur. Bu ders kitabı ve elektronikeğitim içerikleri, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından 27 nci madde kapsamındaincelenir. İhtilaf durumunda yeminli nüsha esas alınır.(5) İçerikler elektronik olarak hazırlanacaksa birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki hususlara ilaveten;a) Elektronik eğitim içeriği ile ilgili donanım ve yazılımın çalışabileceği ortama ait uygulama için gerekli kullanıcı adı ve oluşturulan hesap ile yazılım, varsa donanım ve uygulamateslim edilir. Ayrıca içeriklere ait doküman elektronik ortamda teslim edilir.b) İçeriğin çalıştırılması için herhangi bir donanım ihtiyacı varsa 6 adet ilk örneği Başkanlığa teslim edilir.c) Kurul kararıyla kabul edilen özel sektöre ait ders kitaplarının elektronik eğitim içerikleri, toplam öğrenme mimarisi güncel belirtim ve standartlarına uygun olarak kararı takipeden 30 gün içerisinde Başkanlığa teslim edilir.(6) Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi, kullanıcı işlemlerinin ve bilgi sistem ağındaki veri akışının iz kayıtları, ajanlı veya ajansız iz toplama yöntemleri 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenerek belirtilen süre boyunca Başkanlıkça saklanır.Ön incelemeMADDE 13 – (1) Başkanlıkça taslak ders kitapları;a) İnceletme ücretinin tam yatırılıp yatırılmadığı,b) Başvuruların, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı,c) Taslak ders kitabının 8 inci maddenin on birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddeninon üçüncü fıkrasında yer alan şartları taşıyıp taşımadığı,ç) Taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alan kişilerin belirtilen nitelikleri taşıyıptaşımadıkları,d) Ders kitaplarına ait elektronik eğitim içeriklerinin kitap ya da kılavuz kitap ekindebulunup bulunmadığı,e) Takım hâlinde hazırlanması gereken taslak ders kitapları için bu hususa uyup uymadığı,yönlerinden incelenir.(2) Daire başkanlığınca hazırlanan rapor Kurul tarafından değerlendirilir ve başvurulaneserin incelemeye uygun olup olmadığı Kurul tarafından karara bağlanır. Birinci fıkrada sayılanlardan en az birine uyulmadığının tespiti hâlinde taslak ders kitabı, başvuru sahibine iadeedilir. Kurul tarafından uygun bulunan taslak ders kitapları için inceleme süreci başlatılır.(3) Ön inceleme süreci Başkanlıkça görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.İnceletme ücretiMADDE 14 – (1) Özel kesimce hazırlanan taslak ders kitapları ile ders kitabı dışındakidiğer eğitim araç-gereçleri ücret karşılığında inceletilir.(2) Özel kesimce hazırlanan taslak ders kitabı ve diğer eğitim araç-gereçleri için;a) İlkokul taslak ders kitaplarının her biri için 140.000,Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628b) Ortaokul taslak ders kitaplarının her biri için 170.000,c) Lise taslak ders kitaplarının her biri için 200.000,ç) Ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç-gerecinin her biri için 70.000,gösterge rakamının Devlet memuru aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarBakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır. Kitapların takım olması hâlinde ödenecekücret %25 oranında artırılır.İnceleme ücretiMADDE 15 – (1) Taslak ders kitaplarını inceleyen paneliste her bir panel üyeliğinde;a) İlkokul taslak ders kitapları için 10.000,b) Ortaokul taslak ders kitapları için 13.000,c) Lise taslak ders kitapları için 16.000,ç) Ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç-gereçleri için 5.000,gösterge rakamının Devlet memuru aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardaödeme yapılır. Kitapların takım olması hâlinde ödenecek ücret %25 oranında artırılır.(2) Panelist veri tabanına kayıt yaptırmamış ve eğitim almamış olanlar ile 4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilen öğretim elemanlarına birinci fıkra uyarınca ödeme yapılmaz.(3) Hibe veya protokol kapsamındaki eğitim araçları Bakanlık onayı ile kurulacak birkomisyon tarafından ücretsiz olarak incelenir.İnceletme talebinden vazgeçilmesiMADDE 16 – (1) Başvuru sahibince taslak ders kitabının inceletme talebinden vazgeçilmesi hâlinde, yatırılan inceletme ücretinin yüzde onu kesilerek kalan miktar başvuru sahibineiade edilir.(2) Kurulca eğitim ve öğretim programında kitabın yeniden yazımını gerektirecek oranda değişiklik yapılması hâlinde, taslak ders kitabı inceletme ücreti kesinti yapılmaksızın başvuru sahibine iade edilir.(3) Ön inceleme sonucunda, panel değerlendirme sürecine alınması uygun görülmeyeneserler için Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmış olan ücretin yüzde ellisi kesilerek kalan miktarı başvuru sahibine iade edilir.Panelist inceleme ve değerlendirme veri tabanının oluşturulmasıMADDE 17 – (1) Başkanlıkça, inceleme işleminde görevlendirilecek alan eğitimcileri/uzmanları, dil inceleme uzmanları, tasarım inceleme uzmanları ve çoklu tasarım inceleme uzmanlarının kayıt, seçme ve görevlendirilme işlemlerinin yapılmasını sağlayacak bir panelistveri tabanı oluşturulur. Başkanlık, veri tabanı sistemine panelist adaylarının kayıt yaptırmalarıiçin duyuru yapar. Başkanlıkça yapılacak duyurular doğrultusunda panelist adayları veri tabanına kayıt yapabilir.(2) Veri tabanı sistemine kayıt yaptıracak;a) Öğretmenler için fiilî olarak öğretmenlik görevi yapmış olmak kaydıyla, öğretmenlikte en az beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olma şartı aranır.b) Alan eğitimcileri/uzmanları için ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyer yapmış olma şartı aranır. Fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretimgörevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olanlar için doktora derecesine sahipolmak şartı aranmaz.14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 11c) Dil inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî EğitimBakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olanTürkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarak atanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunanya da fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinciyılı bitirip altıncı yıldan gün almış olmak şartı aranır.ç) Tasarım inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olangörsel tasarıma ilişkin alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarakatanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da fiilî olarakgörev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncıyıldan gün almış olmak şartı aranır.d) Çoklu tasarım inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıylaMillî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarınaesas olan bilişim teknolojileri alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmenolarak atanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya dafiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılıbitirip altıncı yıldan gün almış veya panelistler arasından Başkanlıkça düzenlenen çoklu ortamların incelenmesi eğitimini tamamlamış olmak şartı aranır.(3) İkinci fıkrada belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyanlar veri tabanına kayıtlarını elektronik ortamda yaparlar.(4) Veri tabanı sistemine kayıt yaptıranlar için incelenme ve değerlendirme konusundaBaşkanlıkça yüzyüze veya çevrim içi ortamlarda düzenlenen inceleme/değerlendirme eğitiminitamamlamış olma şartı aranır. Eğitim içeriği ile inceleme ve değerlendirme işlemlerinde görevalacaklara dair kriterler Başkanlıkça belirlenir.(5) İnceleme/değerlendirme eğitimini tamamlamamış olanlar panelist olarak görevlendirilmezler.(6) İncelemede görevlendirilen kişilerde, incelenecek kitabın yazarı/yazarları ve başvurusahipleri ile değerlendirmelerini etkileyecek herhangi bir bağı veya ticari çıkar ilişkisi bulunmama şartı aranır. İnceleme sürecinde görevlendirilen kişiler; görevini eksiksiz yerine getireceğini, çıkar ilişkisi olmadığını ve inceleme sürecinde takip edilmesi gereken bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını da içeren etik ve yasal kurallara uyacaklarını beyan eden bir sözleşmeyiimzalar. İnceleme görevlendirme sürecinin tamamlanması için etik sözleşmenin imzalanmasıgereklidir. Etik sözleşmeye aykırı davrandığı tespit edilen veya görev ihmali teşkil eden fiilleriyapan kişiler inceleme sistemi veri tabanından çıkartılarak bu kişiler hakkında gerekli adli veidari süreçler başlatılır.Panellerin oluşturulmasıMADDE 18 – (1) Her bir panel; alan eğitimcileri/uzmanları ile dil inceleme ve tasarıminceleme uzmanlarından oluşur. Panelde en az beş, en çok sekiz üye bulunur.(2) Gerekli görülmesi hâlinde ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve rehberlikalanlarından uzmanlar veya öğretim üyeleri panelde görevlendirilebilir.(3) İncelenecek taslak ders kitabı elektronik eğitim içeriği ekine sahip ise çoklu ortamtasarım inceleme uzmanı da panelist olarak görevlendirilebilir.(4) Başkanlıkça inceleme ve değerlendirme veri tabanı sistemine kayıt yaptıran alaneğitimcileri/uzmanları, dil inceleme uzmanları, tasarım inceleme uzmanları ve ihtiyaç hâlindeçoklu ortam tasarım inceleme uzmanları arasından, elektronik ortamda yansız seçim yoluylagörevlendirme yapılarak panel oluşturulur.(5) Panel görevlendirme süreci etik sözleşmenin imzalanması ile tamamlanır.Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Panel inceleme ve değerlendirme süreciMADDE 19 – (1) Taslak ders kitaplarının incelenmesinde değerlendirmeye esas olacakkriterler Kurulca belirlenerek duyurulur.(2) Panelist yetkilendirildiği dosyalara erişerek Kurulca belirlenmiş kriterlere göre inceleme işlemini yapar ve oluşturduğu raporu belirtilen süre içinde elektronik ortamda Başkanlığa sunar.(3) İnceleme sürecinde içeriğin;a) Anayasa ve kanunlara uygunluğu,b) Bilimsel olarak yeterliği,c) Eğitim ve öğretim programının kapsamını ve kazanımlarını gerçekleştirme yeterliği,ç) Dil ve anlatım yönünden yeterliği,d) Görsel tasarımın ve içerik tasarımının, öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması veöğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu,kriterleri birlikte dikkate alınır.(4) Puanlama sürecinde;a) Her bir panelist üçüncü fıkrada yer alan kriterlerin her biri için ayrı ayrı 100 tampuan üzerinden inceleme işlemini yapar. Bu doğrultuda bireysel puanlama, panelist raporundakihata tespitleri doğrultusunda otomatik olarak sistem tarafından yapılır.b) Panelistler inceleme/değerlendirme raporları ile birlikte Başkanlıkça belirlenecek tarih ve yerde/çevrim içi ortamda düzenlenecek toplantıya çağrılır. Toplantı Kurulca görevlendirilecek moderatörün yönetiminde yürütülür. Başkanlıkça, moderatöre yardımcı olmak ve panel ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir personel görevlendirilebilir. Toplantıda her birpanelist raporunu sözlü olarak sunar. Panelistler raporlar üzerinde görüşlerini açıklar ve inceleme/değerlendirme müzakere edilir.c) Müzakerelerin tamamlanması ve panel üyelerinin müzakerenin yeterli olduğuna ilişkin görüş birliğine varmasından sonra her bir panelist üçüncü fıkrada yer verilen kriterlerinher biri için ayrı ayrı ‘gizli puanlama, açık tasnif’ yöntemiyle puanlama yapar.ç) Panel sonuç puanı, panelistlerin panel toplantısı öncesindeki her bir kritere ait bireysel puanlarının ağırlıklı ortalaması ile panel müzakerelerinin sonunda her bir kriter için verdikleri puanların ağırlıklı ortalamasının toplanarak ikiye bölünmesiyle 0-100 aralığında oluşur.Panel sonuç puanına esas teşkil edecek somut gerekçeler panel raporunda örnekleriyle ifadeedilir.d) Panel sürecinin çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi hâlinde;1) Her bir panelist üçüncü fıkrada yer verilen kriterlerin her biri için ayrı ayrı 100 tampuan üzerinden inceleme işlemini yapar. Bu doğrultuda bireysel puanlama, panelist raporundakihata tespitleri doğrultusunda otomatik olarak sistem tarafından yapılır.2) Başkanlık her bir paneliste, diğer panelistler tarafından yapılan tespitleri değerlendirme imkânı sunar.3) Her bir panelistin tespitlerinin diğer panelistlerce değerlendirilmesi neticesinde sistem tarafından ortak panel raporu oluşturulur.4) Müzakerelerin tamamlanması ve panel üyelerinin müzakerenin yeterli olduğuna ilişkin görüş birliğine varmasından sonra her bir panelist üçüncü fıkrada yer verilen kriterlerinher biri için ayrı ayrı ‘gizli puanlama, açık tasnif’ yöntemiyle puanlama yapar.14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135) Panel sonuç puanı, panelistlerin panel toplantısı öncesindeki her bir kritere ait bireysel puanlarının ağırlıklı ortalaması ile panel müzakerelerinin sonunda her bir kriter için verdikleri puanların ağırlıklı ortalamasının toplanarak ikiye bölünmesiyle 0-100 aralığında oluşur.Panel sonuç puanına esas teşkil edecek somut gerekçeler panel raporunda örnekleriyle ifadeedilir.(5) Panel raporu Kurula sunulur. Kurulun gerekli görmesi halinde üçüncü fıkrada yerverilen kriterlerin her biri veya tamamı için en az bir alan eğitimcisi/uzmanı ile gereklilik durumuna göre dil inceleme, tasarım inceleme, rehberlik, ölçme ve değerlendirme uzmanlarındanBaşkanlıkça oluşturulan komisyon tarafından taslak kitabın yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi için görevlendirme yapılır.(6) Kurul, panel raporu ile puanlama sonuçlarını karara bağlar. Kurul kararı aşağıdakişekillerde oluşturulur:a) Kabul: Kurulca kabul edilen taslak ders kitabının panel sonuç puanı her bir kriteriçin 75’ten az olamaz. Değerlendirmeye esas olacak kriterler ile ilgili düzeltme gerektiren tespitler varsa bu tespitlerin gereğinin bildiriminden itibaren 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekir.b) Ret: Eser başvuru sahibine iade edilir.(7) Kurul kararı ve değerlendirme raporu başvuru sahibine bildirilir. Değerlendirme raporunda Kurul kararına esas teşkil edecek gerekçeler somut örneklerle gösterilir.(8) Başvuru sahibi tarafından Kurul kararının bildirilmesini takip eden 15 gün içindeitirazda bulunulabilir. İtiraz başvurusu, gerekçeleri belirtilerek 14 üncü maddede yer verileninceletme ücretinin yüzde ellisini döner sermaye işletmesi hesabına yatırmak suretiyle yapılır.Başkanlık, itirazı değerlendirmek üzere inceleme/değerlendirme veri tabanı sistemine kayıtyaptıran alan eğitimcileri/uzmanları ile gerek görmesi hâlinde dil inceleme uzmanı ve/veya tasarım inceleme uzmanı ve/veya çoklu tasarım inceleme uzmanı arasından en az üç, en fazlabeş panelisti elektronik ortamda yansız olarak belirleyerek itiraz panelini oluşturur. İtiraz, panelistler tarafından değerlendirilerek raporlanır. İtiraza dair panel raporunda itiraz edilen hususlara ilişkin değerlendirme yapılır. Panelistler Başkanlıkça belirlenecek tarih ve yerde/çevrimiçi ortamda düzenlenecek toplantıya çağrılır. İtiraz panelinde; panelistler tarafından itiraza konuhususlar ve taslak ders kitabında tespit edilen başvuru sahibi tarafından itiraz edilmeyen hususlarla birlikte değerlendirilerek üçüncü fıkrada yer verilen kriterlerin her biri için ayrı ayrı’gizli puanlama, açık tasnif’ yöntemiyle taslak kitabın itiraz panel puanı belirlenir. İtiraz panelipuanı çerçevesinde itiraz panel raporu Kurul onayına sunulur. İtiraza ilişkin değerlendirme raporları ‘Ders kitabı olarak kabul edilebilir.’ veya ‘Ders kitabı olarak kabul edilemez.’ şeklindeKurulca karara bağlanır.(9) İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili işlemler başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde tamamlanarak sonuç başvuru sahibine bildirilir.(10) İnceleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili uygulamalar konusunda tereddüt edilmesi hâlinde; konu, gerekçeleriyle birlikte Kurula sunulur. Kurulun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılır.Ders kitaplarının yayımlanmasıMADDE 20 – (1) Kurulca kabul edilen ders kitaplarının yayımlanması aşağıdaki şekilde yapılır:a) Kurulca kabul edilen ders kitabının karara bağlanmış orijinal nüshasının baskısı yapılır. Kitapların baskısı açık, net, renkli, görsel algıyı kolaylaştırıcı, kullanılabilir ve korunabilirnitelikte olur.Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628b) Beş formayı geçen kitaplara sırt verilir. Sırta kitabın adı ve sınıfı, kitabın ön kapağıüstte ve yatay durumda iken soldan sağa doğru okunabilecek şekilde yazılır.c) Arka kapakta kitabın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundaki elektronik nüshasınayönlendiren karekoda sağ alt köşesinde ise barkod ve ISBN’ye yer verilir.ç) İç kapakta;1) Basıldığı yıla ve yere,2) Kitabın kabul edildiğine dair Kurul kararının tarih ve sayısına, genel yayın seri vedizi numaralarına, telif hakkı, baskı kararı veya onayına ve baskı sayısına,3) ‘Kurulca bu kitabın kabul edilmiş olması ders kitabından yayınevi ve yazarın/yazarların sorumluluğunu kaldırmaz.’ ibaresine,yer verilir.d) Kurulca kabul edilen elektronik eğitim içerikleri yayımlanması için başvuru sahiplerince Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilir.e) Elektronik eğitim içeriklerinde;1) Elektronik eğitim içeriklerinin ve donanımının kabul edildiğine dair Kurul kararınıntarih ve sayısına, genel yayın seri ve dizi numaraları ile telif hakkına,2) ‘Kurulca bu elektronik eğitim içeriğinin kabul edilmiş olması eser sahibinin/sahiplerinin sorumluluğunu kaldırmaz.’ ibaresine,yer verilir.Uygunluk süresiMADDE 21 – (1) Ders kitaplarının uygunluk süresi, Kurul kararında belirtilen öğretimyılından itibaren beş öğretim yılıdır.(2) Uygunluk süresi sona eren ders kitaplarının süreleri uzatılmaz. Ancak alanında bulunmayan veya tek olan ders kitaplarının bir yıl süreyle uzatılıp uzatılmamasına, başvuru sahiplerinin Başkanlığa başvurusu sonucunda Kurulca karar verilir. Bu durumdaki kitaplar içinsüre uzatımı, her defasında birer yıl olmak üzere en fazla iki defa yapılabilir.(3) Alanda yayınevlerine ait tek ders kitabı olması hâlinde, rekabet şartları oluşmadığından, ikinci bir kitap onay alıncaya kadar Kurul kararı ve Bakan onayı ile ilgili hizmet birimince hazırlanan eğitim aracı okutulabilir.Eğitim ve öğretim program değişikliklerinin ders kitaplarına yansıtılmasıMADDE 22 – (1) Ders kitaplarının yeniden yazımı ve yeniden hazırlanmasını gerektirmeyen eğitim ve öğretim programı değişikliklerinde;a) Değişikliklerin ders kitaplarına yansıtılması başvuru sahiplerinden istenir. Gereklidurumlarda Başkanlık veya ilgili hizmet birimleri, yazarın/yazarların görüşlerini almadan dayansıtma ve düzeltme işlemi yapabilirler. Başkanlıkça belirlenen süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılmadığı tespit edilen ders kitabına ait Kurul kararı iptal edilir.b) Başvurusu yapılmış ve inceleme süreci devam eden taslak ders kitaplarına ilgili değişikliklerin yansıtılması başvuru sahiplerinden istenir.(2) Ders kitabının yeniden yazımını gerektiren eğitim ve öğretim programı değişikliklerinde, ders kitaplarının uygunluk süresi sona erer. Başvurusu yapılmış ancak inceleme ve değerlendirme işlemleri sonuçlandırılmamış taslak ders kitapları başvuru sahibine iade edilir.Yayımlanan ders kitapları ve eğitim araçlarının kontrolü ve güncellenmesiMADDE 23 – (1) Başvuru sahipleri yayımlanan ders kitaplarının ilk ve müteakip baskılarından, basıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde, basılı nüshanın elektronik kopyası ile biradet basılı eseri Başkanlığa teslim eder. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen ders kitaplarına14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15ait Kurul kararı iptal edilir. Başkanlıkça bu kitaplar Kurul kararına esas olan nüsha ile karşılaştırılır. Baskı örneklerinin Kurul kararına esas olan nüshalara uymadığının tespit edilmesi Haberdas.Com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.hâlinde bu ders kitaplarının kabulüne dair Kurul kararı iptal edilir ve ilgililere tebliğ edilir.Başvuru sahibinin o ders kitabı ile ilgili başvurusu iki yıl süreyle kabul edilmez. Ancak yenidüzenleme gerektiren tespitler Kurulca da uygun bulunduğu takdirde hazırlanan hata raporu,Başkanlıkça belirtilen süre içinde düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilir.(2) Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlananders kitabı ve ders kitabı yerine okutulan eğitim araçları elektronik eğitim içeriklerinin Kurulcauygun bulunan içeriklerle aynı olması esastır. Güncelleme ve değişiklik yapılması hâlinde sisteme yüklenecek içerikler Kurula sunulur. Kurulca uygun bulunmayan içerikler yayımlanamaz.(3) Başvuru sahibi kitabın baskısını yaptıramaması veya haklarını devretmesi durumunda, bu durumu Başkanlığa ve Genel Müdürlüğe bildirir.(4) İlgili hizmet birimi, başvuru sahibi veya tüzel kişiler yahut şahıslar tarafından yapılan hata tespitleri ve güncelleme ihtiyaçları Başkanlıkça değerlendirilir. Uygun bulunan hatatespitleri ve güncelleme ihtiyaçları Başkanlıkça belirtilen süre içinde düzeltilmek üzere başvurusahibine gönderilir.(5) Kurulda belirlenen hataların tamamı düzeltildikten sonra son düzeltmelerin yansıtıldığı elektronik kopyası ile bir adet ders kitabı ve eğitim araçları, başvuru sahipleri tarafındanBaşkanlığa teslim edilir.Kitapların baskı ve dağıtım süreciMADDE 24 – (1) Genel Müdürlük; Başkanlıkça kabul edilen ve okutulmak üzere heryıl Genel Müdürlüğe liste hâlinde bildirilen ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ders kitapları veuygun bulunan eğitim araçları ile elektronik ortamdaki eğitim içeriklerini satın alır.(2) Genel Müdürlükçe satın alınacak kitaplar ve adedi, hizmet birimleri ile iş birliği yapılarak özel öğretim kurumları ve Bakanlığın kendisine bağlı okul ve kurum müdürlüklerinceelektronik ortamda girilen ihtiyaca göre belirlenir.(3) Önceki yıllardan kalan baskılar dağıtılmadan önce Başkanlıktan görüş alınır.(4) Baskı, satın alma ve dağıtım işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.Telif ücretiMADDE 25 – (1) Bakanlıkça hazırlatılan kitapların yazarı veya yazarlarına 23/8/2006tarihli ve 2006/10932 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi tarafındantelif ücreti ödenir.Kitapların duyurusuMADDE 26 – (1) Kurulca ilk defa kabul edilen ders kitaplarının listesi Genel Müdürlüğe gönderilir.(2) Kurulca kabul edilen, uygunluk süresi devam eden ve süresi uzatılan ders kitaplarının listesi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okutulacak derskitaplarının adları, yazarı veya yazarları, başvuru sahiplerinin adları ve varsa fiyatları ile derskitaplarının listesi Genel Müdürlüğe bildirildiği tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde duyurulur. Zorunlu hâllerde bu süreler gerekçeleri açıkça belirtilmek şartıyla Kurul mütalaası ile30 iş gününe kadar uzatılabilir.(3) Elektronik eğitim içeriklerinin listesi ise ilgili hizmet birimlerine ve yayımlanmaküzere Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilir.Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628DÖRDÜNCÜ BÖLÜMEğitim Araçlarının Seçimi ve KullanımıEğitim araçlarıMADDE 27 – (1) Alanda ders kitabı olmaması veya yayınevlerine ait tek ders kitabıolması hâlinde, ikinci bir kitap onay alıncaya kadar eğitim ve öğretim kurumlarında okutulmaküzere Kurul kararı ve Bakan onayı ile ilgili hizmet birimince eğitim aracı hazırlanır.(2) Hizmet birimlerince hazırlanacak eğitim aracı ile Bakanlık makamınca eğitim veöğretim açısından incelenmesi istenen eğitim aracının başvurusu ilgili hizmet birimince Başkanlığa yapılır.(3) Başvurusu yapılan eğitim aracı en az bir alan eğitimcisi/uzmanı, dil inceleme uzmanı, tasarım inceleme uzmanı, gerekliliği hâlinde çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı olmaküzere Başkanlıkça oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından; 8 inci maddenin birincifıkrası gereğince Başkanlıkça ilan edilen kriterlere göre incelenir.(4) Gerekli görülmesi hâlinde ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve rehberlikalanlarından uzmanlar veya öğretim üyeleri komisyonda görevlendirilebilir.(5) İnceleme raporunun sonuç bölümünde; ‘Eğitim aracı eğitim ve öğretim açısındanuygun bulunmuştur.’, ‘Baskısı yapılmamış veya elektronik ortamdaki eğitim aracı belirtilenhataların giderilmesi şartıyla uygun bulunmuştur.’ veya ‘Eğitim aracı eğitim ve öğretim açısından uygun bulunmamıştır.’ ibarelerinden birine yer verilir.(6) Eğitim aracı oluşturulan inceleme raporu ile birlikte Kurulun onayına sunulur. Kurulca onaylanması hâlinde, eğitim aracının uygunluk süresi ilgili öğretim programının değişikliğine kadar sürer.(7) Hibe, satın alma veya protokol yoluyla sağlanan eğitim aracı için Başkanlıkça verilen uygunluk kararı yalnızca bu işlem için geçerli olup başka bir amaçla kullanılamaz.İnceleme süreleriMADDE 28 – (1) Taslak ders kitaplarının inceleme işlemleri Başkanlığa başvuru tarihinden itibaren dokuz ay içerisinde tamamlanır.(2) Hizmet birimlerince hazırlanacak eğitim araçlarının incelenme işlemleri Başkanlığabaşvuru tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır.BEŞİNCİ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerHazırlama hükümlerine uyma zorunluluğuMADDE 29 – (1) Başvuru sahibi ders kitabı hazırlarken ilgili eğitim ve öğretim programı ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara, varsa şartnamelerinde belirtilenler ile Bakanlıkçaistenilen diğer esaslara uymak zorundadır.(2) Ders kitaplarının yazım ve hazırlanmasında görevlendirilecek kişiler ile başvuru sahiplerinin şartlarının bu Yönetmelik hükümlerine uymadığının tespiti durumunda taslak derskitapları incelenmez ve geri ödeme yapılmaksızın iade edilir.(3) Ders kitaplarında kullanılacak bütün eserlerin telif haklarının kullanımıyla ilgili tümmuvafakatnameler başvuru sahibi tarafından Başkanlığa teslim edilir.Ders kitaplarında kaynak gösterme ve alıntıMADDE 30 – (1) Taslak ders kitaplarının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar kaynakçada belirtilir. Kaynaklara telif hakları kapsamında belirtildiği şekliyle taslak kitabın künyesinde yer verilir. Başka bir ders kitabından alıntı yapılamaz ve bir ders kitabı diğerine kaynak14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17gösterilemez. Bu hükme aykırı bir durumun tespiti ve bu tespitin Kurulca yerinde bulunmasıhâlinde taslak ders kitabı, başvuru sahibine iade edilir. Başvuru sahibi, iade edilen taslak derskitabının ait olduğu alanın ilgili sınıf seviyesinde bir yıl süreyle ders kitabı başvurusunda bulunamaz. Alıntılarla ilgili doğabilecek ihtilaflardan ilgili kişi ve başvuru sahibi sorumludur.Yazar veya yayınevi değişikliği, intihal ve benzerlikMADDE 31 – (1) Kurulca kabul edilen ders kitabının üzerinde bulunan yazar ya dayazarlar ile eser sahibinin/sahiplerinin isimleri esasa ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, yayınevinin adı ise tarafların rızalarına dair noter sözleşmesi olmadan değiştirilemez. Değişiklikistenmesi veya ihtilaf durumunda; konu, belgeleri ile birlikte Kurula sunulur ve Kurulun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılır.(2) Kurulca kabul edilmiş bir ders kitabının veya incelenmek ve değerlendirilmek üzerebaşvurusu yapılmış bir taslak ders kitabının; aynı veya farklı bir adla, aslında bir değişiklik olmadan veya standart olarak kabul edilen tanımlar, şekiller ve işlemleri içeren bilgiler haricindebelirli bir bölümünde yahut bir kısmında değişiklik olmadan, aynı veya farklı bir başvuru sahibitarafından sunulması hâlinde; söz konusu kitap için daha önce yapılmış başvurular ve varsaonaylar dâhil olmak üzere her iki başvuru da iptal edilir. Bu durumdaki;a) Başvuru sahiplerinin ceza aldığı ders kitabının aynı alan ve sınıf düzeyindeki taslakders kitabı başvuruları beş yıl süre ile kabul edilmez.b) Onayı veya başvurusu iptal edilen kitaplar beş yıl süre tamamlanmadan başka birbaşvuru sahibi adına, aynı yazar veya başka bir yazar adına inceleme ve değerlendirme içinBaşkanlığa sunulamaz.c) Onayı veya başvurusu iptal edilen kitabın veya taslak kitabın yazarının beş yıl süreile yazarı veya yazarlarından biri olduğu tespit edilen taslak ders kitabı inceleme ve değerlendirmeye alınmaz.(3) Telif hakkını ihlal edenler, Başkanlığa beş yıl süreyle herhangi bir kitap başvurusunda bulunamaz.Öğrencilere aldırılmayacak kitaplarMADDE 32 – (1) Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğereğitim araçları öğrencilere aldırılamaz.Ders kitaplarının uygunluk kararının iptaliMADDE 33 – (1) Taslak ders kitabının inceleme sürecinin herhangi bir aşamasındaveya ders kitabı olarak kabul edildikten sonra Kurul kararı olmadığı hâlde; bu karar varmışgibi yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan, telif hakkı ihlalinde bulunan veya intihal yapanbaşvuru sahibi ve kitabın hazırlanmasında görev alanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.Suçu mahkeme kararı ile sabit olan başvuru sahibi ve kitabın hazırlanmasında görev alanlarınişlediği suç ile ilgili ders kitabına ait Kurul kararı iptal edilir ve diğer taslak ders kitapları ileilgili başvuruları beş yıl süreyle kabul edilmez.(2) Ders kitabı olarak kabul edilen ve 5 inci maddeye aykırılığı veya takma ad kullandığısonradan tespit edilen kitaplara ait Kurul kararı iptal edilir ve bu durumda oluşacak zarar kamuyararı gözetilerek başvuru sahibine ödettirilir.Yürürlükten kaldırılan yönetmelikMADDE 34 – (1) 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MillîEğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.YürürlükMADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Boğaziçi Üniversitesinden:BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 11/6/2016 tarihli ve 29739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BoğaziçiÜniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.'(2) Azami süre, İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç lisans programlarıiçin on dört yarıyıl, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları için on altı yarıyıldır.Bahar yarıyılı sonunda azami eğitim-öğretim süresi bitenlerin, yaz döneminde ders alarak mezun olmalarına imkan tanınır.’MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.’MADDE 32 – (1) Azami süre içinde lisans programını oluşturan tüm derslerin kayıtlıolarak alınmış olması gerekir. Bu koşulu yerine getirememiş öğrencinin azami süre sonundaÜniversite ile ilişiği kesilir.(2) Azami süre sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan, fakat lisans programınıoluşturan tüm dersleri kayıtlı olarak almış öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncümaddesi kapsamında Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.’MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihi Sayısı11/6/2016 29739Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihi Sayısı1- 9/4/2017 300332- 20/6/2018 304543- 15/11/2020 3130514 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19TEBLİĞSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİTİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATTEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR TEBLİĞMADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçükve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve TalimatTebliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘1 inci maddenin’ ibaresi ‘birinci fıkranın’ olarak ve ’20’sine’ ibaresi ’40’ına’ olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkraeklenmiştir.'(4) KOBİ’lerin poliçe yenileme işlemlerinde birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan koşul, üç yüz milyon Türk Lirası (dâhil) olarak uygulanır. Bu poliçelerin yenilemelerindeki primhesaplamasında 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan prim tablosunun son satırındakioranlar ve kredi limiti hesaplamasında 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kredi limittablosunun son satırındaki tutar uygulanır.’MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘cirosu’ ibaresi’cirosunun tamamı’ olarak, ikinci fıkrasında yer alan ‘2.000’ ibareleri ‘3.000’ olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına ‘ödenmesi koşuluyla’ ibaresinden sonra gelmeküzere ‘EFT/havale’ ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan ‘kredi kartı ve’ ibaresi ‘kredikartı veya’ olarak değiştirilmiştir.MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonragelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.’Bu durum, 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki prim hesaplamasını etkilemez.’MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘Hazine veMaliye Bakanlığınca’ ibaresi ‘Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca’ olarak değiştirilmiştir.MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fırkasında yer alan ’15’tir’ ibaresi ’17’dir’ olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeninikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ’10’unu’ ibareleri ’15’ini’ olarak değiştirilmiştir.’Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılır.’MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.’MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenlemeve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.’MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihi Sayısı24/12/2018 30635Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihi Sayısı1- 27/3/2019 307272- 25/3/2020 310793- 19/8/2020 31218Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33İLÂN BÖLÜMÜYARGI İLÂNLARIYargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:9623/1-1—— • ——Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:9647—— • ——Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:9648Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:9701—— • ——Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:9716—— • ——Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:971714 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:9718—— • ——Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:9720/1—— • ——Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:9720/2Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:9719—— • ——Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:9721—— • ——Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:972214 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:9723—— • ——Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:9724/1—— • ——Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:9724/2Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI4 ADET ÜNİVERSAL OTOMATİK MOBİL FREN TEST CİHAZISATIN ALINACAKTIRTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:İhale Kayıt No: : 2021/6380891. İdarenin:a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüb) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71549 – 0312 309 13 53c) Elektronik Posta Adresi : [email protected] İhale konusu malın adı ve miktarı : Halkalı Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü, GebzeVagon Bakım Atölye Şefliği, Samsun Lokomotifve Vagon Muayene İkmal Şefliği, DemirdağVagon Bakım Atölye Şefliğinde KullanılmakÜzere 4 Adet Üniversal Otomatik Mobil Fren TestCihazı Temini İşi.3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma veStok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi HipodromCaddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/ TÜRKİYE4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyleAçık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihaledokümanında belirtilmiştir.5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına05.11.2021 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma DairesiBaşkanlığı 1065 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesihttp://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihaledokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü MerkezVeznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhaleKanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas veUsuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalaratabi değildir.9655/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39DİJİTAL PORTATİF ÇOKLU GAZ ÖLÇME CİHAZI SATIN ALINACAKTIRTürkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:Dijital Portatif Çoklu Gaz Ölçme Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, HizmetAlımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre ‘Açık İhale Usulü’ ihaleedilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.1- İdarenina) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüSatınalma Dairesi Başkanlığıb) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan SoyakSokak No: 2 67090 Merkez/Zonguldakc) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 4783 – 0372 259 1900ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı MithatpaşaMahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 Merkez/Zonguldak 2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AşkaabatCad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARAd) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif AlmaBirimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.No: 125 Merkez/Zonguldake) Elektronik Posta Adresi : [email protected] İhale Konusu Alımın/ Hizmetina) Dosya No : 2143060b) IKN : 2021/634836c) Niteliği, Türü, Miktarı : 1 kalem (20 adet)ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : 1)Yerli Yükleniciler için: TTK Armutçuk TİM işsahası.2) Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilenteslim limanı.d) İşe Başlama Tarihi : a) Yerli yüklenici; Sözleşmenin imzalanmasınımüteakip idare tarafından yüklenicinin kendisineveya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işebaşlama talimatının tebliğinden itibaren teslimsüresi başlayacaktır.b) Yabancı yüklenici; Sözleşmenin taraflarcaimzalanmasını müteakip teslim süresibaşlayacaktır.e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 120 gün3- İhalenina) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Salonub) Tarih ve saati : 10.11.2021 Çarşamba günü, saat:15:004- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik DeğerlendirmesindeUygulanacak Kriterler :4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamındasunmaları gerekir4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 316281) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularıile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesiveya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya siciltasdiknamesib) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasıbelgesi;1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğuTicaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idarişartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alımİhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmayailişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uyguniş ortaklığı beyannamesi,4.1.7. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerinlistesi,4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzelkişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaretodası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihtengeriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygunbelge,4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışındagerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk TicaretKanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulanşirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresinitevsik eden belge,4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmakisteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağıtarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulmasızorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkinsözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhütedilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketlertopluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesidurumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 415- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması GerekenKriterler5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiğibelirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler6.1.a. Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göreeksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.b. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgiliYönetmeliğe (2014/34/AB) göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafındantanzim edilen, malzemenin grup-1 M1 (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihiitibariyle geçerli ATEX sertifikası,- Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgiliYönetmeliğe (2014/34/AB) göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (EC Declaration ofConformity)c- Cihazların; gövdeleri metal dışında plastik ve benzeri malzemeden yapılan kısımlarıanti-statik özellikte olacak ve firmalar bunu tekliflerinde belgeleyeceklerdir.7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.8- Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir.9- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarlaçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarlaçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı TeklifAlma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (sonteklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15(Onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyatavantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerinisunması zorunludur.13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminatveren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvimgünüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeyealınmayacaktır.15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdakimaddeler uygulanır.16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerdenyasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgiliYönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.İlan olunur. 9572/1-1 Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRGaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından:1. İHALENİN KONUSU:Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 18 adet arsanın satış ihalesidir.S.NO Mahalle Ada Parsel Alanı(m²) İmar Durumum²DeğeriToplam Değer%3 GeçiciTem.1 Bağlarbaşı 359 55 8,850.08E:1,50 Yençok:8 Kat(KONUT)3,250.00 28,762,760.00 862,882.802 Bağlarbaşı 359 57 6,553.37E:1,50 Yençok:8 Kat(KONUT)3,250.00 21,298,452.50 638,953.583 Bağlarbaşı 359 58 7,853.18E:1,50 Yençok:8 Kat(KONUT)3,250.00 25,522,835.00 765,685.054 Bağlarbaşı 359 59 8,499.27E:1,50 Yençok:8 Kat(KONUT)3,250.00 27,622,627.50 828,678.835 Bülbülzade 5400 2 1,888.29 E:1,15 A-3 (KONUT) 2,500.00 4,720,725.00 141,621.756 Bülbülzade 6211 2 1,056.30 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,000.00 3,168,900.00 95,067.007 Güneykent 4039 8 932.95 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,500.00 3,265,325.00 97,959.758 Güneykent 4039 9 927.39 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,500.00 3,245,865.00 97,375.959 Güneykent 4039 12 916.86 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,500.00 3,209,010.00 96,270.3010 Güneykent 4039 13 929.09 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,500.00 3,251,815.00 97,554.4511 Güneykent 4071 248 1,124.94 E:1,35 A-5 (KONUT) 3,800.00 4,274,772.00 128,243.1612 K.Kızılhisar 191 15 1,254.66 E:1.35 A-3 (KONUT) 2,600.00 3,262,116.00 97,863.4813 K.Kızılhisar 906 6 5,181.14 E:1.35 A-3 (KONUT) 2,250.00 11,657,565.00 349,726.9514 K.Kızılhisar 1021 8 1,200.15 E:1.35 A-3 (KONUT) 2,700.00 3,240,405.00 97,212.1515 Karataş 9183 3 4,070.02 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,600.00 14,652,072.00 439,562.1616 Karataş 9183 4 4,070.02 E:1,35 A-3 (KONUT) 3,600.00 14,652,072.00 439,562.1617 Karataş 6701 5 3,077.34 E:1.35 A-3 (KONUT) 3,650.00 11,232,291.00 336,968.7318 Ocaklar 1409 8 14,273.75E:1,50 Yençok:8 Kat(KONUT)1,600.00 22,838,000.00 685,140.002. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:Söz konusu taşınmazların ihalesi 27/10/2021 Çarşamba günü Saat 13:30’da GaziantepŞahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince)yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç26/10/2021 Salı günü Saat 17:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıtyaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ilegöndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhaleKomisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ileyapılacaktır.4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarakgörülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00 (Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almalarıgerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 435. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçiciteminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN NoluBelediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Bankateminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden enson teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkınıtamamlayanlar arasında devam eder.İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamakzorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:a. Tedavüldeki Türk Parası,b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,7. İSTENİLEN BELGELER:Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.A. İÇ ZARFTeklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzelkişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabuledildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardanherhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan tekliflerreddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerineisteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri isteklitarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.B. DIŞ ZARFDış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,b. Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden teminedilecek)c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilentebligat bilgi formu),d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhaletarihinin olduğu yıla ait olacak)e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin notertasdikli vekaletname ile imza sirküsü,h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili bankateminat mektubu,k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dairMali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.9622/1-1 Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53ÇEŞİTLİ İLÂNLARÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9741/1-1 Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9742/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9743/1/1-1 Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9743/2/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9754/1-1 Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9755/1/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9755/2/1-1 Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9756/1/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9756/2/1-1 Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9757/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9738/1/1-1 Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9738/2/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9738/3/1-1 Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9738/4/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINAİLİŞKİN İLAN9739/1-1 Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Milli Savunma Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9758/1/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69Milli Savunma Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9758/2/1-1 Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Milli Savunma Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9758/3/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71Milli Savunma Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9758/4/1-1 Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Milli Savunma Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9758/5/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73Milli Savunma Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9758/6/1-1 Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Milli Savunma Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9758/7/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75Sağlık Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9740/1-1 Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Sağlık Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9781/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77Adalet Bakanlığından:İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2009/14735 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğuanlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme veAdliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanunhükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlemyapılmasına karar verildiği ilân olunur. 9608/1-1—— • ——Adalet Bakanlığından:İzmir 17. İcra Müdürlüğünün 2008/2723 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğuanlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme veAdliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanunhükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlemyapılmasına karar verildiği ilân olunur. 9609/1-1—— • ——Adalet Bakanlığından:İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2009/15426 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğuanlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme veAdliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanunhükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlemyapılmasına karar verildiği ilân olunur. 9610/1-1—— • ——Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:Pursaklar Belediye Meclisinin 04.03.2021 gün ve 75 sayılı kararı ile uygun görülen veAnkara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2021 gün ve 1786 sayılı kararı ile onaylanan’Pursaklar, Altınova Mahallesi, 637 Ada Güneyinde Yer Alan Park Alanına ve 744 Ada 1 NoluParsele Yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmarPlanı Değişikliği’ 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar YapımYönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıyaçıkartılmıştır.İlanen ilgililere duyurulur.9589/1-1—— • ——Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:Pursaklar Belediye Meclisinin 21.05.2021 gün ve 126 sayılı kararı ile uygun görülen veAnkara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2021 gün ve 1798 sayılı kararı ile onaylanan’Pursaklar 1.Etap, 2.Etap 1., 2., 3. ve 4. Bölge ve Saray 1.Etap, 2.Etap Uygulama İmar PlanlarıKapsamında Konfor Artışına Yönelik Plan Notu Eklenmesine Yönelik İmar Planı Değişikliği’3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.İlanen ilgililere duyurulur.9590/1-1 Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre aşağıda belirtilenanabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.Başvurular 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıncaonaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve UygulamaEsasları’na göre yapılacaktır.Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalınıbelirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini,başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6(altı) nüsha CD/flash bellekekleyerek;Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalınıbelirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört)nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanınyayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığınabaşvurmaları gerekmektedir.Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirtendilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüshadosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüshaCD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgilibirimlere başvurmaları gerekmektedir.Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınandiplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.() Bulunan anabilim dallarında İngilizceden Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı DilÖğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’tebelirtilen şartlara sahip olmak.İLGİLİLERE DUYURULUR.BİRİM/ANABİLİM DALI/PROGRAMIUNVAN ADET NİTELİKLERDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİOrtodonti DoktorÖğretim Üyesi 1 Ortodonti uzmanı olmak.İLAHİYAT FAKÜLTESİKelam DoktorÖğretim Üyesi 1Osmanlıda Kelam konularında çalışmalarıolmak. Yükseköğretim Kurulu tarafındankabul edilen Merkezi Yabancı Dil SınavındanArapça Dilinde en az 85 puan veyaeşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanmuadili bir puan almış olmak.14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÇalışma Ekonomisi DoktorÖğretim Üyesi 1Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerindedoktora yapmış olmak. Uluslararası SosyalPolitika ve Uluslararası Sendikacılık alanındaçalışmaları olmak.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİHavacılık ve UzayMühendisliği () Doçent 1İlgili alandan doçentliğini almış olmak.Yanma, itme ve enerji sistemleri üzerineçalışmaları olmak.Havacılık ve UzayMühendisliği ()DoktorÖğretim Üyesi 1Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya UçakMühendisliği veya Makine Mühendisliğibölümlerinden lisans mezunu olmak.Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uçak veUzay Mühendisliği veya MakineMühendisliğinde doktora yapmış olmak. Uçaktasarımı ve/veya uçak aerodinamiği üzerineçalışmaları olmak.NECAT HEPKON SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİRekreasyon Profesör 1 Rekreasyon işletmesi üretim yönetimialanında çalışmaları olmak.Antrenörlük Eğitimi Doçent 1Spor Bilimleri alanında doçentliği almışolmak. Spor teknolojileri alanında çalışmalarıolmak.TIP FAKÜLTESİKadın Hastalıkları veDoğum Doçent 1Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanıolmak. Pelvik taban cerrahisi konusundaçalışmaları olmak.Fizik Tedavi veRehabilitasyonDoktorÖğretim Üyesi 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.Çocuk Sağlığı veHastalıklarıDoktorÖğretim Üyesi 1 Çocuk Genetik uzmanı olmak. Nörogenetikalanında çalışmaları olmak.Anesteziyoloji veReanimasyonDoktorÖğretim Üyesi 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanıolmak.Plastik, Rekonstrüktifve Estetik CerrahiDoktorÖğretim Üyesi 1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiuzmanı olmak. El Cerrahisi, Mikrocerrahi,Maksillofasial cerrahi alanında çalışmalarıolmak.Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Üroloji DoktorÖğretim Üyesi 1 Üroloji uzmanı olmak.Halk Sağlığı DoktorÖğretim Üyesi 1 Halk Sağlığı uzmanı olmak. İş ve MeslekHastalıkları yandal uzmanı olmak.Kardiyoloji DoktorÖğretim Üyesi 1 Kardiyoloji uzmanı olmak.Nöroloji DoktorÖğretim Üyesi 1 Nöroloji uzmanı olmak.Nükleer Tıp DoktorÖğretim Üyesi 1 Nükleer Tıp uzmanı olmak.Tıbbi Mikrobiyoloji DoktorÖğretim Üyesi 1 Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Tıbbi Virolojiyandal uzmanı olmak.DEVLET KONSERVATUVARIGenel Müzikoloji Doçent 1 Müzik alanında doçentliğini almış olmak.Opera Sanatı alanında çalışmaları olmak.FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULUKardiyopulmonerFizyoterapiRehabilitasyonDoktorÖğretim Üyesi 1Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda doktorayapmış olmak. Kardiyopulmoner Fizyoterapive Rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTıbbi GörüntülemeTeknikleriDoktorÖğretim Üyesi 1 İş ve Meslek Hastalıkları uzmanı olmak.Radyoloji alanında çalışmaları olmak.ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜTranslasyonelOnkoloji Doçent 1Tıbbi Biyokimya alanında doçentliğini almışolmak. Temel Onkoloji ve TranslasyonelOnkoloji alanında çalışmaları olmak.9617/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANIÜniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmeküzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgiliKanunun 23., 24/e maddesinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan ‘Gebze TeknikÜniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi’ne haiz adaylar başvuruyapabilir.İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLERMİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞIİlanNumarası Bölüm AnabilimDalıK.Unvanı Adedi Açıklama20211001 Mimarlık YapıBilgisi Doçent 1- Lisansüstü çalışmalarını MimarlıkAnabilim Dalı – Yapı BilimleriProgramında yapmış olmak,- Sürdürülebilir yapı malzemeleri veyaşam döngüsü değerlendirmesialanında uluslararası yayınlar yapmışolmak ()İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞIİlanNumarası Bölüm AnabilimDalıK.Unvanı Adedi Açıklama20211002YönetimBilişimSistemleriYönetimBilişimSistemleriDoçent 1Yönetim Bilişim Sistemlerindedoçent olmak, Yönetim BilişimSistemleri alanında uluslararasıçalışmaları bulunmak. ()20211003YönetimBilişimSistemleriYönetimBilişimSistemleriDoçent 1Doçentliğini Yönetim BilişimSistemleri alanında almış olmak,Elektronik Ticaret ve Dijital TüketiciDavranışlıları konusunda uluslararasıçalışmaları bulunmak. ()20211004YönetimBilişimSistemleriYönetimBilişimSistemleriDr.ÖğretimÜyesi1İnformatik alanında doktora yapmışve yönetim bilişim sistemlerialanında uluslararası yayınlarıbulunmak. ()() 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘YükseköğretimKurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslaraİlişkin Yönetmelik’ in, 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER• Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz web ana sayfasında link verilmek suretiyleyayımlanacaktır.)• Nüfus cüzdan fotokopisi ve 6 (altı) adet fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi başvurularıiçin 1 (bir) adet fotoğraf)• YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi• Lisans ve Lisansüstü diplomaları ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖKdenklik belgeleri *(onaylı kopyası) ya da (e-Devlet kabul edilir)• Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular için doçentlik belgesi * (onaylı kopyası),• Yabancı dil belgesi (e-Devlet kabul edilir)• AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası),• ‘Başvuruda İstenilen Belgeler’den oluşan 1 (bir) takım basılı dosya ile 1 (bir) adetUSB Bellek/CD/DVD (Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlereyapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış) (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıcaaraştırma eserini belirteceklerdir.)Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Sonbaşvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadarşahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir.Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların; ‘Başvuruda İstenilen Belgeler’denoluşan 1 takım basılı dosyayla birlikte yine istenilen belgelerin de içinde yer alacağı, bilimseleserlerden oluşan (makale, tez, kitap vs.) 1 adet USB Bellek, CD veya DVD’ yi (toplam: 1 takımbasılı başvuru evrakları + 1 adet USB Bellek, CD veya DVD) dilekçe ekinde Üniversitemiz’Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ya da kargo/posta ile ulaştırmalarıgerekmektedir.Profesör adayları, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin14. maddesi gereğince dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.Ayrıca, sadece Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USBBellek, CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: GoogleDrive) [email protected] adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; ‘Başvuruda İstenilen Belgeler’denoluşan 1 takım basılı dosyayla birlikte yine istenilen belgelerin de içinde yer alacağı, bilimseleserlerden oluşan (makale, tez, kitap vs.) 1 adet USB Bellek, CD veya DVD’ yi (toplam: 1 takımbasılı başvuru evrakları + 1 adet USB Bellek, CD veya DVD) dilekçe ekinde Üniversitemiz ilgiliFakülte Dekanlığı ve Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri ya da kargo/posta ileulaştırmaları gerekmektedir.Ayrıca, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek,CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drive)ilgili fakülte ya da enstitünün adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir. İlgili fakülte yada enstitünün mail adresleri Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve DeğerlendirmeKurulu’nun (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarınınsağlandığına dair olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK başvurusunda bulunacak adaylarınbaşvuruları, anılan esaslar kapsamında kadro ilanı yayınlandıktan sonra kadroya başvuru öncesiveya başvuru sırasında Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı’na yapılabilecektir. AYDEK BaşvuruDilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu, ilanımızla eş zamanlı olarak Üniversitemiz web anasayfasında link verilmek suretiyle yayımlanacaktır. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEKBaşvuru Formu elden veya posta yolu ile Rektör Yardımcılığına iletilecektir. AYDEK BaşvuruDilekçesi ekinde yer alan diğer evraklar ise https://abl.gtu.edu.tr/dogrulama/Dogrula/OturumAc?git=/aydek/ linkinden sisteme online olarak yüklenecektir. İhtiyaç duyulması halinde;AYDEK sürecine ilişkin adayları ilgilendiren tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz RektörYardımcılığı ile iletişime geçilmelidir. (İrtibat numarası: (0262) 605 15 35 – (0262) 605 29 97)DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR1) Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilandabelirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanangecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgilibirimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurularişleme alınmayacaktır.2) (*) Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında ‘onaylı kopyası’ şeklinde talep edilenbelgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devletkapısı(www.turkiye.gov.tr)’dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerliolabilecektir.3) İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tümbilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.gtu.edu.tr yapılacak olup, ayrıcayazılı bildirim yapılmayacaktır. 9632/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107Kültür ve Turizm Bakanlığından:Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1099601/1-1 Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Kültür ve Turizm Bakanlığından:14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 316289602/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113Kültür ve Turizm Bakanlığından:Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 316289615/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115Kültür ve Turizm Bakanlığından:Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 316289616/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119Kültür ve Turizm Bakanlığından:Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 316289621/1-1 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 3162814 Ekim 2021 – Sayı : 31628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2021 – Sayı : 31628Sayfa134192021333853121İ Ç İ N D E K İ L E RYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜCUMHURBAŞKANI KARARI–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4619)ATAMA KARARI–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2021/497)YÖNETMELİKLER–– Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği–– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair YönetmelikTEBLİĞ–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak SigortasıTarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğYARGI BÖLÜMÜANAYASA MAHKEMESİ KARARI–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2018/30296 Başvuru NumaralıKararıİLÂN BÖLÜMÜa – Yargı İlânlarıb – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc – Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç BorçlanmaSenetlerinin Günlük DeğerleriD U Y U R UYürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğleree – Mevzuat,Günlük Resmî Gazete’ye isee – Resmi Gazete ileabone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

#ResmiGazete #Gündem #14ekim #2021resm #gazete #bugünün #kararları #neler #14ekim #perşembe #resmi #gazete #yayımlandı #31628sayılı #resmi #gazete

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın