Abone Ol:

13 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Ekim Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 13 Ekim 2021 Çarşamba Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
13 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 13 Ekim Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31627 sayı...

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 13 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Ekim Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. İşte detaylar… RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER–– Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikYARGI BÖLÜMÜYARGITAY KARARI–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait KararİLÂN BÖLÜMÜa – Yargı İlânlarıb – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc – Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri—————————————YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETM-ELİKLERÇevre ve Şehircilik Bakanlığından:BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insansağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yapı ruhsatına tabi olan bina türü yapılar ile bunlarınyapısal güvenliğini etkileyen istinat benzeri diğer yapıların yıkımına dair iş ve işlemleri kapsar.(2) Bu Yönetmelik üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla;a) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle AlınacakTedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında yapılacak yıkımları,b) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında re’sen yapılacak yıkımları,c) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi kapsamında yapılacak kısmi yıkımları,ç) İlgili idare tarafından 3194 sayılı Kanun kapsamında yapılacak yıkımları,d) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli yapıların yıkımlarını,kapsamaz.T.C.Resmî GazeteCumhurbaşkanlığı İdari İşler BaşkanlığıHukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır13 Ekim 2021ÇARŞAMBA Sayı : 31627(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki yıkımlarda, uygulanabilir olmasıhalinde 11 inci maddedeki; (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki yıkımlarda ise 11 inci madde vebeşinci bölümdeki hükümler uygulanır.(4) 3194 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, bu Yönetmeliğin özel kanunlara veilgili mevzuatına aykırı olmayan hükümleri uygulanır.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun3 üncü, 8 inci ve 11 inci maddelerine, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci,28 inci ve 32 nci maddelerine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,b) Bina yıkıntı atıkları: Bu Yönetmelik kapsamındaki yapıların; tamiratı, tadilâtı, yenilenmesi, yıktırılması veya herhangi bir afet sebebiyle yıkılması sonucu ortaya çıkan atıkları,c) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,ç) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeleri, bu alanlar dışında il özel idarelerini ve ilgili kanunları kapsamında ilgili yapılar için yapı ruhsatı vermeyeyetkili diğer idareleri,d) Müellif: Yıkım planını hazırlayan ve sorumluluğunu üstlenen inşaat mühendisini,e) Yıkım: Yapıların, tekniğine göre kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması veyasöküm faaliyetlerini,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMGenel İlkelerGenel ilkelerMADDE 5 – (1) Yıkım faaliyetinde; insan sağlığını, can ve mal güvenliğini ve çevreyikorumak esastır.(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yıkımlar için ilgili idarece yıkım ruhsatı düzenlenir.(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki binaların yıkılmasına ilişkin fenni mesuliyet, inşaatmühendisi tarafından üstlenilir. Ancak bina yüksekliği 21.50 m’den az olan binaların yıkımlarında fenni mesuliyet aranmaz. Patlayıcılarla yapılan yıkımlar ile ikiden fazla bodrum katı olanher türlü binanın yıkımında fenni mesuliyetin üstlenilmesi zorunludur.(4) Binaların, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe göre yetkibelge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliğe sahip, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması zorunludur.(5) Binaların yıkımında, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananŞantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak müteahhit tarafından istihdam edilen şantiye şefi bulundurulur.(6) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan yıkım faaliyetlerinde; 18/3/2004 tarihli ve25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı AtıklarınınKontrolü Yönetmeliği, 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan AtıklarınSayfa : 2 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uyulur.(7) Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göreseçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemez.(8) Herhangi bir kültür veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alanbir yapının yıkımında, yıkım ruhsatı düzenlenmesinden önce ilgisine göre Kültür VarlıklarınıKoruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygun görüşalınır.(9) İlgili mevzuatındaki diğer koşulları sağlamak kaydıyla müellif; şantiye şefliği göreviniüstlenebilir ve çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini haiz olması halinde atık yönetimplanını hazırlayabilir.(10) Yıkım işleminin; çevre ve sağlık şartlarına aykırı olduğunun ve/veya can ve malemniyetini tehdit ettiğinin ilgili idaresince tespit edilmesi halinde, 3194 sayılı İmar Kanununun42 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre idari para cezası uygulanır.(11) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, TürkStandartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veyaAvrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen dokümanlar da kullanılabilir.(12) Afet ve acil durumlarda binalarda yıkım işlemine, 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde arama ve kurtarmaçalışması tamamlandıktan sonra başlanır.(13) 6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri saklıdır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMYıkım Planı, Yıkım Ruhsatı ve Yıkım FaaliyetiYıkım planıMADDE 6 – (1) Yıkım planı, müteahhit tarafından müellife yaptırılır. Müellif şartlarınahaiz olması halinde müteahhit de yıkım planını hazırlayabilir.(2) Yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresindeetkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerininsağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü imkânları ile tüm risk unsurları incelenip tespit edilerek TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımıİçin Uygulama Kuralları Standardına uygun şekilde müellif tarafından Ek-2’ye göre yıkımplanı hazırlanır. Çevre yönetimi hizmeti yeterlilik belgesini haiz çevre görevlisi/çevre mühendisi tarafından Ek-3’te yer alan formata uygun olarak hazırlanan atık yönetim planı ve toz emisyonunun kontrolü için alınması gereken önlemler ile bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen uzmanlığa sahip kişilerce düzenlenecek patlatma ile yapılacak yıkım faaliyetlerine ilişkin akustik rapor, yıkım planına eklenir. Patlatmalı yıkımlarda yıkım planına ayrıca; inşaat,maden, çevre, jeoloji ve jeofizik mühendislerinden patlatma teknik ve uygulamalarına ilişkinyüksek lisans veya üniversitelerin sertifika programına haiz olanlarca hazırlanacak patlatmayöntemini/planını içeren rapor da eklenir. Patlatmalı yıkım işlerine bu personel de refakat eder.(3) Yapı sahibi, yıkılacak yapıya ilişkin kendisinde bulunan bilgi ve belgeleri müellifebildirmekle yükümlüdür.13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3(4) Yıkım sebebiyle komşu yapılarda, zeminde veya altyapıda hasar oluşması ihtimalinin bulunduğu durumlarda; yıkım planına ek olarak, müellif tarafından mevcut durumun tespitini içeren teknik rapor düzenlenir. Yıkılacak olan yapıya bitişik bina olması halinde gereklitedbirler alınmadan bitişik binanın temel kotundan daha alt kotlarda yıkım yapılamaz.(5) Yıkılacak binanın varsa mimari ve/veya statik projeleri yıkım planına eklenir. Sözkonusu projelerin temin edilememesi halinde yapının rölevesi hazırlanır.Yıkım ruhsatıMADDE 7 – (1) Yapıların kısmen veya tamamen planlı bir şekilde yıkım işlemleri içinbaşvuru üzerine ilgili idarece Ek-1’de yer alan Form 1’e göre yıkım ruhsatı düzenlenir.(2) Yapı sahipleri veya kanuni vekilleri, başvuru dilekçeleri ekinde; tapuyu, müteahhitve fenni mesul ile ayrı ayrı akdedilen sözleşmelerini, yıkım planını, 3194 sayılı Kanunun8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 32 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 33 üncü ve39 uncu maddeleri kapsamındaki yıkımlar hariç olmak üzere parsel maliki ya da maliklerinintamamının muvafakatlerini, yıkılacak yapıda ikamet edilmediğine veya yapının tahliye edilmişolduğuna dair ilgili idare tarafından düzenlenen belgeyi, yıkılacak yapıda elektrik, su, doğalgazve telefon gibi hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kuruluşlardan alınmış belgeler ile müteahhit tarafından müellif ve şantiye şefi ile yapılan iş sözleşmelerini ilgili idareye vermekle yükümlüdür.(3) Patlatmalı yıkım tekniği ile yıkılması planlanan yapılar için patlayıcı malzemenintaşınması ve kullanılmasında 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve BenzerlerininÜretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi,Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ile 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan belgeler müteahhit tarafından başvuru dilekçesi ekinde ilgili idareye verilir.(4) Yıkım ruhsatını düzenlemeye yetkili ilgili idarece; müellif, müteahhit, fenni mesulile şantiye şefinden; Ek-4’te yer alan formlara uygun olarak taahhütnameleri alınır.(5) Yıkım planı incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa başvuru tarihinden itibarenen geç onbeş gün içerisinde yıkım ruhsatı düzenlenir. Eksik veya yanlış bulunması halinde başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde ilgiliye eksik ve yanlışlar yazı ile bildirilir. Eksik veyanlışlar giderildikten sonra yapılacak başvurudan itibaren en geç beş gün içerisinde yıkımruhsatı düzenlenir.(6) Yıkım ruhsatında yapı sahibinin, müteahhidin, fenni mesulün, müellifin ve şantiyeşefinin imzalarının alınması zorunludur.(7) 3194 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamındaki yapıların yıkımında her türlüsorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki diğerkoşullar aranmaksızın yıkım ruhsatı düzenlenir.(8) Yıkıma başlama müddeti yıkım ruhsatı tarihinden itibaren bir aydır. Bu müddet zarfında yıkıma başlanılmadığı veya yıkıma başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlamamüddetiyle birlikte üç ay içerisinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Budurumda yeniden yıkım ruhsatı alınması mecburidir.(9) Bodrum katı dışında en çok bir katlı, bina yüksekliği 6.00 metreyi ve yapı inşaatalanı 250 m2’yi geçmeyen müstakil ve ayrık nizam yapıların yıkımı ile bir binada toplam alanı250 m2’yi ve kat inşaat alanının %10’unu aşmayan kısmi yıkımlarda yıkım planı düzenlenmez.(10) Yıkım planı eki atık yönetim planında belirtilen atık türleri ve bunlara dair atıkkodu ve atık miktarı bilgileri ilgili idaresince yıkım ruhsatına işlenir.Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627(11) Müteahhit yıkım işine başlayacağında ve yıkım işini bitireceğinde en az yedi günöncesinden fenni mesulü, ilgili idareyi ve mülki amirliği bilgilendirir. Ancak patlatmalı yıkımlarda yıkıma başlamadan en az on gün öncesinde bilgilendirmenin yapılmış olması zorunludur.Yıkım işine başlanacağı ve işin bitirileceği günlerde fenni mesul ile birlikte ilgili idareninteknik personeli ve kontrol yetkilisi mahallinde gerekli kontrolleri yapar; yıkım şantiyesininve yıkım işinin yıkım planı ve ekleri ile Yönetmelik hükümlerine, ilgili standartlara ve mer’imevzuata uygun olup olmadığını tetkik eder. Bu işlemlerin yapıldığı yıkım ruhsatının ilgilikısmının doldurulması ve imzalanmasıyla tevsik edilir.Yıkım şantiyesinin kurulumuMADDE 8 – (1) Müteahhit, yıkım faaliyetlerine başlamadan önce güvenlik ve çevrekoruma tedbirlerini almak suretiyle yıkım şantiyesini kurmak zorundadır.(2) Yıkım şantiyesi sınırları; yıkılacak yapının yüksekliği, parsel sınırlarına olan mesafesi, seçilen yıkım tekniği, çevre yapılaşması gibi hususlar dikkate alınarak 2.5 metreden azolmamak üzere müellifçe belirlenecek yükseklikte seyyar veya sabit paravan ile çevrilerek yetkisiz giriş ve çıkışları önleyecek şekilde giriş ve çıkışlar kontrol altına alınır, üçüncü şahıslarınve çalışanların görebileceği yerlere 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işaretlemeler yapılır. Yıkım esnasında düşebilecek, fırlayabilecek her türlü malzemenin çalışanların güvenliğinitehlikeye sokması, yıkım şantiyesi dışındaki insan ve taşıt trafiğine ulaşması ihtimaline karşı,yıkılacak yapının tehlike doğuran cepheleri gerekli tedbirler ile emniyet altına alınır. Patlatmalıbina yıkım tekniği uygulanması durumunda yıkım tekniğinin gerektirdiği güvenlik tedbirleririsk değerlendirmesi doğrultusunda ayrıca belirlenir. Risk değerlendirmesi yapılırken29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği RiskDeğerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır.(3) Yıkım şantiyesinde, risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli yangın güvenliktedbirleri alınarak yeterli miktarda yangınla mücadele donanımı, acil tıbbî yardım donanımıhazır halde bulundurulur, çalışanlar için güvenilir ve etkili bir haberleşme sistemi oluşturulur.(4) Yıkım şantiyesinin kurulumundaki diğer hususlarda TS 13633 standardına uyulur.Yıkıma ilişkin tedbirlerMADDE 9 – (1) Müteahhit, yıkım faaliyetine başlamadan önce, yıkım esnasında veyıkım sonrasında, yıkımda çalışanlar ve üçüncü şahıslar için ilgili mevzuatında öngörülen güvenlik tedbirleri ile çevre koruma tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yıkım sırasında varsa geriyekalan yapının stabilitesinin bozulmaması ve olabilecek plansız göçmelerin önlenmesi için gerekli durumlarda geçici güçlendirme yapılabilir.(2) Fenni mesul, yıkım işlerinin yıkım ruhsatına ve yıkım planına aykırı olarak yürütülmesi halinde durumu derhal ilgili idareye bildirir. İlgili idarece, yıkım şantiyesindeki faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine veya yıkım ruhsatına ve eki yıkım planına aykırı şekildeyapıldığının tespiti hâlinde yapı güvenli bir seviyeye getirtilerek yıkım faaliyeti derhal durdurulur. Aykırılığın giderildiğinin ilgili idarece tespiti halinde yıkımın devamına izin verilir. İlgiliidarelerce durdurulan yapılarda durdurma süresi ruhsat süresine ilave edilir.(3) İlgili idare, patlatmalı yıkım yapılacak mahal ve çevresinde yedi gün öncesindenbaşlamak üzere halkı bilgilendirir, gerekli duyuru ve uyarıları yapar ve patlatmalı yıkım yapılacak mahalde yangınla mücadele ekibi ve acil tıbbî yardım ekibi bulundurur, olabilecek asayişolaylarına karşı gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.(4) Yıkıma başlanmadan en az üç gün önce, yıkım yapılacak parsele komşu parsellerdeki yapılara ilgili idaresince gerekli duyuru ve uyarılar yapılır.13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5(5) Emniyet şartlarının sağlanması ve toz emisyonunun azaltılması amacıyla, yıkım yapılacak binaların dış cephesi, yıkım tekniğine ve kullanılacak ekipmana uygun koruyucu iskele,yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınır. Patlatma ileyapılan yıkımlarda, patlayıcı şarjı yapılan kat veya kotlar; yıkım tekniğine ve kullanılacak ekipmana uygun mahiyeti haiz yırtılmaz ve frag tutucu özelliği olan teflon file, kafes tip fenz teli,teflon bazlı örtü, konveyör bandı, geotekstil malzemeler gibi örtü malzemesi ile kaplanarakçevre hem hava şokuna hem de parça tesirine karşı koruma altına alınır.Yanan ve yıkılan yapılar formuMADDE 10 – (1) Yıkılan yapılar için yıkımı müteakip en geç otuz gün içinde ilgiliidarece TS 13264 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Standardına göre yanan ve yıkılan yapılarformu düzenlenir.(2) Yanan ve yıkılan yapılar formunun bir örneği, kayıtlarına işlenmek üzere fenni mesulün kaydının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve ilgili meslek odasınagönderilir.(3) Yanan ve yıkılan yapılar formunun bir örneği taşınmazın cins değişikliği işlemlerinde kullanılmak üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.(4) İlgili İdaresi tarafından, yıkımı yapılan yapının ulusal adres veri tabanında kayıtlıbina kodu, sistemden düşülür.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMYıkım Yöntemleri ve EkipmanlarıYıkım yöntemleriMADDE 11 – (1) Yapıların yıkımında; TS 13633 standardında yer alan tekniklerdenuygun olan herhangi biri tercih edilebilir. Bitişik nizam yapılaşmanın söz konusu olduğu durumlarda yıkım faaliyeti bitişik yapının güvenliğini esas alacak şekilde gerçekleştirilir. Buamaçla komşu binaya zarar verilmemesi bakımından mümkün olan durumlarda kısmen veyatamamen elle yıkım tekniğinin uygulanması esastır.(2) Tam yıkım, çatıdan başlanarak temel alt seviyesine kadar yukarıdan aşağıya doğruolacak şekilde gerçekleştirilir. Yıkıma alt kat düşey taşıyıcı elemanlarından başlanılamaz. Yıkımsırasında katlarda oluşacak yıkıntı atıkları güvenlik tedbirlerine uygun olarak, kaydırma oluklarıveya farklı bir sistemle zemine indirilir. Döşemeler, yıkım işlerinde oluşan yıkıntı atıkları nedeniyle aşırı yüklere maruz bırakılmaz. Yıkım çalışmalarına ara verilmesi söz konusu olduğunda yapıda gerekli kontroller yapılarak askıda blok bırakılmaz, zemindeki çukurlar kapatılır.(3) Kısmi yıkım, yapı yüksekliğinin azaltılması, herhangi bir yapı elemanının kaldırılması gibi amaçlarla yapının sadece belirli bölümleri üzerinde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarını kapsar. Kısmi yıkım süresince yıkıma konu edilen yapının kalan bölümlerindeki yapısalstabiliteyi koruyacak önlemler alınır.Yıkım makina ve ekipmanlarıMADDE 12 – (1) Tam ve kısmi yıkım faaliyetlerinde yıkım tekniğinin gerektirdiği veTS 13633 standardında belirtilen özellikleri haiz makina ve aparatlar kullanılır. Yıkım makinaları mesleki yeterlilik belgesini haiz operatörler tarafından kullanılır.(2) Yıkım faaliyetinde kullanılacak makine ve aparatlar ile operatör yeterliliklerinedair gerekler yıkım planında belirtilir.Yıkımda iş sağlığı ve güvenliğiMADDE 13 – (1) Yıkım faaliyetinin her safhasında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İşSağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 5/10/2013 tarihliSayfa : 6 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uyulması ve yıkım faaliyetinde görev alanların ilgili mevzuatınauygun olarak kişisel koruyucu donanım kullanması zorunludur.BEŞİNCİ BÖLÜMÇevresel Riskler ve Çevre YönetimiYıkım faaliyeti ve atık yönetimiMADDE 14 – (1) Müteahhit, yıkım faaliyetleri sırasında ve sonucunda ortaya çıkacakher türlü atığın;a) Geri kazanılabilir malzemeden başlamak üzere, kaynağında uygun proseslerle ayrılması ve geçici biriktirilmesini sağlamakla,b) İlgili mevzuat uyarınca öncelikle yeniden kullanımı, mümkün olmaması durumundageri kazanımını sağlamakla,c) Çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini en aza düşürecek şekilde atıkyönetimini sağlamakla,ç) Taşınması ve biriktirilmesi aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,d) Çevre lisanslı geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilerek yönetimini sağlamakla,yükümlüdür.(2) Yıkım faaliyeti sonucu oluşacak atıkların, geçici bir süre için olsa dahi dere, ırmak,nehir ve benzeri akarsu yataklarını doldurmasına veya bunların yönünü değiştirmesine yol açacak şekilde biriktirilmesi yapılamaz.Seçici yıkımMADDE 15 – (1) Yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, yıkım öncesinde varsa tehlikeli atıkların ayıklanarak ayrılmasını, diğer malzemelerintekrar yeniden kullanılabilmesini ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak geri dönüşümünütemin etmek üzere, kontrollü ve aşamalı olarak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı AtıklarınınKontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım uygulanır.(2) Seçici yıkım, asbest ve diğer tehlikeli atıkların; kapı ve pencerelerin, lavabo, küvetgibi sıhhi tesisat gereçleri ve benzeri malzemenin, türlerine göre metal esaslı tüm malzemelerin,ahşap esaslı malzemenin, alçı esaslı malzemenin kiremit, taşıyıcı olmayan duvar (tuğla, gazbeton, beton gibi) malzemesinin, cam malzemenin, polivinilklorür/poliüretan malzemelerin,camyünü, taşyünü, genleştirilmiş polistiren, ekstrüde polistiren, poliüretan gibi ısı yalıtım malzemeleri ile sökümü mümkün olan su yalıtımı için kullanılan malzemelerin, tüm doğal taş kaplamaların ayrılması, parsel içi yol veya diğer alanlarda asfalt, beton ve parke kaplama tabakalarıaltında yer alan kırılmış ve/veya elenmiş granüler malzemelerin ayrılması; bitüm ve türevi malzeme ile kaplı alanlarda bitüm ve türevi tabakaların kazınması veya ayrılması aşamalarını kapsar.(3) Seçici yıkım ile yeniden kullanılabilecek malzemeler ayrılır, atık oluşumu önlenir.Yıkım faaliyeti sırasında atıklar ayrılarak ayrı biriktirilir; ayrı biriktirilen atıklar birbirleriylekarıştırılmadan toplanır, toplanan atıkların geri kazanımı sağlanır, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesi sağlanır. Atıklar10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans belgesi bulunan geri kazanım ve/veya bertaraf tesisine gönderilir.13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7Yıkımda asbest ve diğer tehlikeli atıkların tespiti ve sökümüMADDE 16 – (1) Yıkıma başlanılmadan önce asbestli imalatın var olup olmadığı, varsaasbest içeren imalatlar için asbestin türünü, miktarını ve yerini belirlemeye yönelik envanterçalışması yapılması zorunludur. Envanter çalışması sırasında katı numune alma ve analiz işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından katı numunede asbest tür tayini parametresinden yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılır. Asbest ve diğer tehlikeli maddeleri içeren imalatlar, yıkım faaliyetinden önce belirlenerek sökülür, ayrı olarak toplanır ve Haberdas.Com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertaraf edilir.(2) Asbest söküm işlemleri, TS 13895 Asbest İçeren Malzemelerin Sökümü ve AsbestBertaraf Yöntemleri Kılavuzuna uygun olarak yapılır.(3) Yıkım ve söküm işlemleri sırasında, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğeuyulur.Gürültü ve titreşim yönetimiMADDE 17 – (1) Yıkım faaliyetleri sırasında oluşacak gürültü ve titreşimle ilgili olarak, 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulur.(2) Patlatma ile yapılacak yıkım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; yıkım faaliyetlerisırasında oluşacak gürültü ve titreşimin kontrolüne yönelik olarak yıkım faaliyetlerine ilişkinakustik rapor hazırlanır ve yıkım planına eklenir. Yıkım faaliyetlerine ilişkin akustik rapor,Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin birincifıkrasının (e) bendi ile üçüncü fıkrası kapsamında belirtilen uzmanlığa sahip kişilerce hazırlanacak ve eğitim durumunu gösteren belgeler (diploma, yıkım ve patlatma gibi konularda aldığıeğitimleri gösteren belge, sahip olduğu sertifikalar) raporun ekinde sunulacaktır.(3) Çalışanların, mekanik titreşim ve gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabileceksağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacıyla, 22/8/2013 tarihli ve 28743sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden KorunmalarınaDair Yönetmelik ile 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÇalışanlarınGürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulur.Toz emisyonuMADDE 18 – (1) Yıkım faaliyetleri sırasında oluşacak toz emisyonunun kontrolü içinalınması gereken önlemler çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini haiz çevre görevlisi veyaçevre mühendisi tarafından belirlenir ve yıkım planına eklenir.(2) Yıkım faaliyetlerinde oluşacak toz emisyonunun kontrolü ile ilgili TS 13633 standardına uygun olarak faaliyetler yürütülür.(3) Toz emisyonunun kontrolü amacıyla TS 13883 Toz Bastırma Sistemleri-MekanikÖzellikleri Standardına uygun toz bastırma sistemlerinin kullanılması zorunludur.Atık kodlarının kullanılmasıMADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki atıklar için yapılacak her türlü raporlama ve belgeleme işlemlerinde, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde atığın tanımına karşılık olarakbelirtilen atık kodları kullanılır.ALTINCI BÖLÜMSon HükümlerYürürlükMADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 11Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17Millî Eğitim Bakanlığından:MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARIYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî EğitimBakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç),(d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmış,ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.’b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadoluliselerinin birbirleri arasında her sınıf seviyesinde,”ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre;1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liselerine; diğer okultürlerinden sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıftan bir üstsınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak,2) Proje okulu kapsamındaki Anadolu imam hatip liselerine diğer okul türlerinden sınıfatlatma işlemleri yapıldıktan sonra 9 uncu ve 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencilerağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak, 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustosayı sonuna kadar alt sınıflara ait meslek derslerinden sorumlu olarak veya ağustos ayı sonunakadar başvurmak şartıyla, bir yıl öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak alt sınıflara ait meslekderslerinden bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,3) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve projeokulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolumeslek programlarının proje kapsamındaki alan ve dallarına diğer okul türlerinden; 9 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar sürekli, 10 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar 9 uncusınıf meslek derslerinden sorumlu olarak, 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz dönemindeyapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak kaydıyla eylül ayının sonuna kadar, 11 inci sınıftanbir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslekderslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak ve 11 inci sınıf meslekderslerinden öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,d) Sınavsız öğrenci alan okullar ile özel öğretim kurumlarından bu okullara, kontenjanve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre; aynı tür okullara her sınıf seviyesinde, farklı tür okullara ise bu fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre,e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarında ve projeokulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolumeslek programlarının proje kapsamındaki alan ve dallarına alan/dal bulunmak kaydıyla kendiSayfa : 18 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627arasında her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde; alan değiştirerek 9 uncusınıfın birinci dönem sonuna kadar, alan/dal değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci dönem sonunakadar,”b) Okul türleri arasında tercihe bağlı olarak;1) Anadolu liselerine diğer okul türlerinden sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak,2) Anadolu imam hatip liselerine diğer okul türlerinden sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 9 uncu ve 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadarsorumlu olarak, 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar alt sınıflara ait meslek derslerinden sorumlu olarak veya ağustos ayı sonuna kadar başvurmak şartıyla, bir yıl öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak alt sınıflara ait meslek derslerinden bireğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,3) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı Anadolu liselerinin Anadolumeslek programlarına diğer okul türlerinden; 9 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar sürekli,10 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak,10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu,10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmakkaydıyla eylül ayının sonuna kadar, 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıfmeslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafieğitiminden başarılı olmak ve 11 inci sınıf meslek derslerinden öğrenim hakkını kullanmamışsayılarak bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında, alan/dal bulunmak kaydıylakendi arasında her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde; alan değiştirerek9 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, alan/dal değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci dönemsonuna kadar,”(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve bedenyeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık,9 uncu ve 10 uncu sınıflarından ilgili alana kayıt koşulları esas alınarak eylül ve ekim aylarınınson haftasında aynı usulle yapılacak değerlendirme ile nakil ve geçiş yapılabilir.’MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.'(9) Bu madde kapsamında yapılan nakil ve geçişlerde merkezi sınavla öğrenci alanokullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâli ile diğer okullarda başvurunun kontenjandanfazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonubaşarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10 uncu, 11 incive 12 nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlikyine bozulmaz ise yaşı küçük olana öncelik verilir.’MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendininson cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19’d) 11 inci sınıf sonunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. 11 inci sınıf sonunda Anadoluimam hatip liselerine geçen öğrenciler de istemeleri hâlinde bu kapsamda değerlendirilirler.e) Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.’MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.—— • ——Selçuk Üniversitesinden:SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VEARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTENKALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 5/12/2016 tarihli ve 29909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SelçukÜniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlüktenkaldırılmıştır.MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihi Sayısı7/9/2013 28758Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihi Sayısı1- 19/2/2014 289182- 21/6/2014 290373- 13/9/2014 291184- 1/7/2015 294035- 28/10/2016 298716- 26/3/2017 300197- 16/9/2017 301828- 14/2/2018 303329- 1/9/2018 3052210- 12/7/2019 3082911- 5/9/2019 3087912- 8/5/2020 3112113- 2/9/2020 3123214- 31/12/2020 31351 (5. Mükerrer)15- 10/4/2021 3145016- 25/8/2021 31579Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627YARGI BÖLÜMÜYARGITAY KARARI13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23İLÂN BÖLÜMÜYARGI İLÂNLARIDoğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:9560—— • ——Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:9628Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:9578—— • ——Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:958213 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:9541—— • ——Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:9584—— • ——Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden:9526Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:9649—— • ——Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:9650—— • ——Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:970013 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARIORACLE KURUMSAL ANLAŞMA YENİLEME VE LİSANS GÜNCELLEMESİSATIN ALINACAKTIRDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı Oracle Kurumsal Anlaşma Yenileme veLisans Güncellemesi teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen marka/modellerineuygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla,açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma DaireBaşkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olanfirmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabınayatırmaları zorunludur.b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dışzarfa konulması zorunludur.2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZTEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarflabirlikte teknik şartname, marka/modeline, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ekşartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2.maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.3-Teklifler, 18/10/2021 günü, saat 12.00′ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III NoluSatınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabuledilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, buinceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknikşartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygunolduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklifsahiplerine iade edilecektir.5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarflarınaçılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi tekliflerdeğerlendirilmeyecektir.7-Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafındanbelirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminatverilecektir.8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendigereğince istisna kapsamındadır. 9620/1-1 Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627GÜVENLİK DUVARI İLE LOGLAMA VE RAPORLAMA SİSTEMİSATIN ALINACAKTIRDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:Ofisimizce, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacıGüvenlik Duvarı ile Loglama ve Raporlama Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesineuygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açıkteklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma DaireBaşkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olanfirmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabınayatırmaları zorunludur.b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dışzarfa konulması zorunludur.2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZTEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarflabirlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlarlistesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesindeyazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.3-Teklifler, 20.10.2021 günü, saat 12.00′ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III NoluSatınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabuledilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarflarıaçılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgelerincelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespitedilenlerin, teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespitedilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iadeedilecektir.5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarflarınaçılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi tekliflerdeğerlendirilmeyecektir.7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecektutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)kapsamındadır. 9630/1-1 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29MUHTELİF TEÇHİZAT-MAKİNA ALIMI İHALE EDİLECEKTİRTürkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:İşin Adı : Muhtelif teçhizat-makina alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamındahazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhale kayıt numarası : 2021 / 631790Dosya no : 21264851. İDARENİN:a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak SokakNo: 2 67090-ZONGULDAKb) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)Faks : 0.372 251 19 00c) Elektronik posta adresi :2. İHALE KONUSU MALIN :a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif teçhizat-makina: – 6 kalemb) Teslim yeri : Karadon TİM iş sahası Kilimli / ZONGULDAKc) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 75 gündür.3. HALENİNa) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü SatınalmaDairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125ZONGULDAKb) Tarihi ve saati : 02/11/2021 Salı günü saat: 15:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamındasunmaları gerekir.a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ileelektronik posta adresi,b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasıbelgesi;1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğuTicaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret SicilGazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkinnoter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortakgirişim beyannamesi,h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrıayrı verilmesi zorunludur.4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşımasıgereken kriterler;5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranındafiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma DairesiBaşkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK AnkaraMisafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresindegörülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.8. Teklifler en geç 02/11/2021 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü KurumuGenel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli – taahhütlüposta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumludeğildir.9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birimfiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerineihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri orandageçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)takvim günü olmalıdır.12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdakimaddeler uygulanır.13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerdenyasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgiliYönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.İlan olunur. 9549/1-1 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31TURİSTİK TESİS OLARAK KULLANILACAK BUTİK OTELİNİN, UYGULAMAPROJELERİNE UYGUN OLARAK YAPILMASI VE İŞLETMECİLİĞİ İŞİİHALE EDİLECEKTİROrdu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:1- İhalenin Konusu:Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü OrduŞube Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan, İlimiz Gölköy İlçesi Ulugöl Tabiat Parkı sınırlarıiçerisindeki 101 ada 2 nolu parselin kroki üzerinde gösterilen 1/1000 ölçekli imar planında otelalanı olarak ayrılan 5.253,00 m² lik kısmı üzerinde, Uygulama Projeleri (mimari, statik, elektrik,mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) doğrultusunda, Kiracı tarafından inşaatı yapılacak 742,54 m²toplam taban alanlı, 2.316,53 m² toplam yapı inşaat alanlı turistik tesis olarak kullanılacak ButikOtelinin, uygulama projelerine uygun olarak yapılması ve işletmeciliği işi, 2886 sayılı Devletİhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 20 yıl süre ile kiraya verilmeküzere ihaleye çıkartılmıştır.2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2Altınordu/ORDU2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 – 226 66 182.5. İhalenin Yapılacağı yer : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis ToplantıSalonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/1Altınordu/ORDU)2.6. İhale Tarihi ve Saati : 27/10/2021 Çarşamba günü Saat: 14:062.7. İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesigereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.3. Tahmini Bedel ve Geçici Teminat:İhale konusu Turistik Tesis olarak kullanılacak Butik Otel İşletmeciliğinin yıllıkmuhammen kira bedeli K.D.V. hariç 193.000,00 TL olup, 20 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V.hariç 3.860.000,00 TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 20 yıllık kira bedelinin %3’ü olan115.800,00 TL’dir.4. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Emlak Yönetimi ŞubeMüdürlüğünden, 250,00 TL bedelle satın alınacaktır.5. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler;A) Gerçek Kişiler:1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.2. Nüfus Kayıt Örneği.3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faksnumarası ile elektronik posta adresi,4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmışNoter tasdikli imza beyannamesi5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf veSanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterirbelge.Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 316277. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıliçinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak GirişimBeyannamesi. 1- 2- 3- 4- 8- 10- 13- 14- 16- 17. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortaktarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdiklivekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.10. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi GenelMüdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış ‘borcuyoktur belgesi.’11. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığındanalınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.12. İştirakçilerden turistik tesis olarak butik otel işletmecilik faaliyetine ilk kez başlayacakolanlardan faaliyetinin fiilen başladığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Turizm İşletme belgesinialacağına dair şartname ekinde sunulan örnek (Ek-1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihaledosyasına eklenmesi gerekmektedir.13. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,14. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,15. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (Ek-2)16. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin sabıkasızolduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirlisuçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleyekatılamazlar.B) Tüzel Kişiler:1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası vefaks numarası ile elektronik posta adresi,2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaretve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğinodaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,5. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığındanalınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.6. İştirakçilerden turistik tesis olarak butik otel işletmecilik faaliyetine ilk kez başlayacakolanlardan faaliyetinin fiilen başladığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Turizm İşletme belgesinialacağına dair şartname ekinde sunulan örnek (Ek-1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihaledosyasına eklenmesi gerekmektedir.7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıliçinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak GirişimBeyannamesi. (1- 2- 8- 9-10-13-15. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrıayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdiklivekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3310. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi GenelMüdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış ‘borcuyoktur belgesi.’11. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış songüncel tasdikli örneği.12. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,14. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (Ek-1)15. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ilevekâleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığıyıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlardışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerekihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu BüyükşehirBelediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen ŞubeMüdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin postaile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadakigecikmeler kabul edilemez.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğinceilan olunur.Ordu Büyükşehir Belediyesiİmar ve Şehircilik Dairesi BaşkanlığıEmlak Yönetimi Şube Müdürlüğü9472/1-1—— • ——TAŞINMAZ SATILACAKTIRSarıcakaya Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden:Eskişehir ili, Sarıcakaya İlçesi, Düzköy Mahallesinde bulunan 836 ada, 231 parsel no.lu,59.765,26 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı, imarsız olan Hazine adına kayıtlı taşınmaz için tahminedilen bedeli 3.167.559,00 TL, geçici teminat miktarı 791.889,75 TL’den 25/10/2021 tarihindesaat: 14:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile YeniMah.Hürriyet Cad. No: 100 Sarıcakaya/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 661 22 10)adresindeki Sarıcakaya Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) teşekkül edecek komisyonhuzurunda ihale ile satışı yapılacaktır.1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğindeücretsiz görülebilir.2- İhaleye katılmak isteyenlerin;a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasınıbildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüveznesine veya T.C.Ziraat Bankası Sarıcakaya Merkez Şubesindeki İban TR290001000603000010005414 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veyaMevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmışsüresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminatmektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerinedüzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışındatemin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıncabelirlenen konvertibl döviz],d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdaremerkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya SanayiOdasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıtbelgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğitemsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veyavekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerindebelirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacakkişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, vekâleten gireceklerin noter onaylıvekâletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarakverilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhaleKanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesindebelirtilen hususları taşıması gerekmektedir.4- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma DeğerVergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyetiHazineye ait taşınmazlarının satışı K.D.V.’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri ve buişlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılantaşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talepedilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL’yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkatealınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle enfazla 8 taksitle ödenebilecektir.6- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifakhakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesiMüdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25(on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.7- İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almalarıgerekmektedir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde veçevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarınauymaları önem arz etmektedir.8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.9- Ayrıca; ‘Bu ihaleye ilişkin bilgiler eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceğigibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.’Adres: Yeni Mah. Hürriyet Cad. No: 100 Sarıcakaya/ESKİŞEHİR(Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 661 22 10)İlan olunur. 9411/1-1 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627ÇEŞİTLİ İLÂNLARMillî Eğitim Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9636/1-1 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47Milli Eğitim Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9657/1-1 Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627Milli Savunma Bakanlığından:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9694/1-1 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9703/1-1 Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI9651/1-1 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51Adalet Bakanlığından:A- 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışmasınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;1) 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,3) 100 idari yargı hâkim adayı,alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumdayapılacaktır.SINAV MERKEZLERİ062 ANKARA/ÇANKAYA341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)352 İZMİR (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)a) Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testininuygulanacağı 1. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavınGenel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınmaişlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarınaalınmayacaklardır.b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testininuygulanacağı 2. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavınbu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.ç) İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testininuygulanacağı 3. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavınbu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.c) Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-AvukatTestinin uygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların,sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar,saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.B- Sınavlara BaşvurularAdaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internetaracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları veaday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezindenyapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezlerilistesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yeralacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasındaalacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuruekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı, askeri okul mezunlarıile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U.numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileribaşvuru ekranına yansıtılacaktır. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri,ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltmeolan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinindüzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlikönlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler,başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresindenedinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuşolarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken,doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veyageçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur (Nüfuscüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Nüfus veVatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncayakadar geçerli olan ‘fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu’ veya ‘fotoğraflı, barkodlukarekodlu’Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir)YÖKSİS’te ve ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayan veya bu bilgilerindedüzeltme/değişiklik olan adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veyamezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerin ise diploma veya mezuniyetbelgesi ile Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava giripbaşarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylarbakımından, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarîbilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlaradenkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi (Belgelerinonaylı örneği de kabul edilir) başvuruda yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin onaylı birörneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur.Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvurumerkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adaylarınbaşvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamalarıgerekmektedir.YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (yurt dışı, askeri okul mezunları ileÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası (0 ile başlayan YU numarası)edinenler) ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitimbilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince başvuruaşamasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ilebirlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarındageçerli bir fotoğrafı () bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafındanengellenmektedir) Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.Başvuruda adayların kimlik, eğitim, iletişim bilgileri ile birlikte hangi sınava katılacaklarıbilgisi de aşağıdaki şekilde alınacaktır:• 2021-Adli Yargı Sınavına katılacağım.• 2021-Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacağım.• 2021-İdari Yargı Sınavına katılacağım.Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan kutucuklardanbir veya birden fazlasını işaretlemek suretiyle, birden fazla sınava başvuru yapabileceklerdir.Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktansonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adayaverecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması içingeri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belgeüzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvurutamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurulartamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıylabaşvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında ‘Başvuru İşlemiÖSYM’ye Bildirilmiştir.’ açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve adaybaşvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarındagerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularınıtamamlayacaklardır.Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL,3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL’dir.Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan’ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylarbankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecekhatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adaylar, başvuru işleminiyaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresiiçinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir.Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen ancak, sınav ücretini süresi içinde yatırmayanadayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek ve bina/salon atamaları yapılmayacağından buadaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacaklarısağlık kurulu raporları ile belgelendirmek ve sınav başvuru kılavuzunda belirtilen usuldeÖSYM’ye başvurmak kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak ‘Engelli Salonu’nda sınavaalınacaklardır. Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir.Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardanaday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday,aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.C- Başvuru Koşulları2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartlarıtaşımaları gerekmektedir:a) Türk vatandaşı olmak,b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavınınyapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi01.01.1986 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışmasınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavınınyapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi01.01.1976 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veyayabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksikkalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukukfakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerdensınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacakadaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere,hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat vemaliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmişyabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetiniyapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engelolabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağışekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bileDevletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı birsuçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmasuçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzereüç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturmaaltında olmamak,g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamışolmak.13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55Ç- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarınıtaşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücretiyatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavdabaşarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran,aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.D- Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik NumarasıÖSYM’ye bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından (katılacağı oturumlara göre) Sınava GirişBelgesi düzenlenecektir. Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği ile adayıngirmek istediği sınav/sınavlar, sınav tarihi ve saatleri yer alacaktır. Adaylar başvuru bilgilerine(katılacakları sınav/sınavlara göre) uygun olarak ayrı sınav binalarına atanacaklardır.E- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava GirişBelgesi ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışpasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerliliksüresi dolmamış pasaport dışında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalımühürlü/barkodlu-karekodlu veya ‘fotoğraflı, barkodlu/karekodlu’ Geçici Kimlik Belgesi degeçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlikkartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfuscüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasınısağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerliolmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan(T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır)nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bubelgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veyasalon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavıÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.F- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM SınavKoordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veyageçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifreleriniedinebileceklerdir (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışpasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlikkartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu’Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir). Şifrenin edinilmesi ileilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.G- Bireysel olarak internet veya ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM SınavKoordinatörlükleri) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yaptıktan ve sınav ücretini ödediktensonra; Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 316271) Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma SınavınaGirmek İsteyenler;1.1) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından(http://www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve SavcıAdaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formunu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulupimzalanacaktır),1.2) Avukatlık Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavına başvuranların yazılı sınavtarihi itibariyle fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla,a-)Serbest Avukatlık Yapanlar İçin:aa) Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baroyönetim kurulu kararının aslını,ab) Baroya kaydı devam ederken bir kurum veya kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurumve kuruluştan alacakları hizmet belgesi aslını, ( Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını,çalışma bitmiş ise bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir)b-) Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeliolarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için:ba) Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini,bb) Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdanalınacak hizmet belgesinin aslını,bc) Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeliolarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbestavukatlıkta geçirdikleri süreyle birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlıkyaptıkları dönem için fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodanalacakları baro yönetim kurulu kararının aslını,(Başvuru tarihi itibariyle üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihinde(26 Aralık 2021) bu süreyi dolduracak olanlar, yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak budurumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılıyarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını, mülâkattan önce ayrıcabelgelemeleri gerekmektedir)1.3) Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğineyahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgeninaskerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresihesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir)Adaylar başvuru evraklarını 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadare-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısıhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamdagönderecektir(). Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adli yargı hakim vesavcı adaylarından, istenilen ve elektronik ortamda gönderilen belgeler mülakat öncesinde ayrıcaistenecektir. Fiilen avukatlık yapılan süreleri gösteren baro yönetim kurulu kararı ve yukarıdabelirtilen diğer belgelerin temin edilmesi zaman alabileceğinden, sınava başvuracak adayların hakkaybına uğramamaları açısından bu belgeleri 16 – 21 Kasım 2021 tarihlerinden önce teminetmeleri önem arz etmektedir.13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş yazılı yarışma sınavıiçin adayların başvuru formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday,Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumluolacaktır. Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan,2802 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacakolup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.2) Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına girecek adaylardan evrakistenmeyecektir.3) İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adaylardan da yazılı sınavöncesi evrak istenmeyecektir. Ancak Hukuk Fakültesi mezunları dışından İdari Yargı HakimAdaylığı Yazılı Yarışma Sınavına başvuranlar için:Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisatve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adayların anılan alanlardanmezun olup olmadığı ve programlarında hukuk bilgisine yeterince yer verilip verilmediğinintespiti ÖSYM’den elektronik ortamda alınan veriler üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamdakontroller yapılırken tereddüt olması halinde adayların ÖSYM’ye bildirdikleri iletişim bilgileriüzerinden irtibat kurularak adaylardan ilgili belgeler istenecektir. Adaylar istenilen belgelerinielektronik ortamda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir.Hukuk Fakültesi dışında hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren SiyasalBilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunuolan ve mülakata katılmaya hak kazanan idari yargı hâkim adaylarından mülakat öncesindetranskript ile mezuniyet belgeleri ayrıca istenecektir. (belgelerin onaylı örneği kabul edilecektir)Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan,2802 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacakolup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.Ğ- Hukuk Alanında Doktora Yapmış Olup Mülakata Başvurmak İsteyenlerAdli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına hukuk alanındadoktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi01.01.1986 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ve Avukatlık mesleğindenadli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçmek isteyenlerden yazılı yarışma sınavının yapıldığı tarihitibariyle fiilen 3 yıl avukatlık ve hukuk alanında doktora yapmış olanlar giriş sınavının yapıldığıyılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi 01.01.1976 ve daha sonra olanlar) kırkbeşyaşını doldurmamış olmak kaydıyla yazılı sınavdan muaftırlar. Bu şartları taşıyan adaylar sadecemülâkata tâbi tutulacaklardır.Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına hukuk alanındadoktora yapmış olup ve bu sebeple başvuranlar, lisans mezunu olduğunu ve hukuk alanındadoktora yaptığını gösteren diploma suretiyle, başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel GenelMüdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu) Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627Avukatlık adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından hukuk alanında doktora yapmış olanlarhukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diplomasuretlerini ve fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren baro yönetim kurulu kararı aslı veya kamukurum kuruluşlarında çalışmakta ise hizmet belgesinin aslı ve avukatlık ruhsatnamesi örneği ilebaşvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlarbölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)Adaylar başvuru evraklarını 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadare-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısıhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamdagönderecektir.Hukuk alanında doktora yapmış olup başvuruda bulunan adayların başvuru formunayazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdekieksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilenbelgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan 2802 sayılı Kanunda belirtilennitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreyebakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.H- Başvuru Koşullarının İncelenmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin DuyurulmasıEksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabuledilmeyecek ve ÖSYM’ye gönderilecek başvuru listesine dâhil edilmeyeceklerdir.Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş ile idari yargı hâkimadaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adayların başvuru koşullarının mevcut olup olmadığıaçısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Bakanlığımızwww.pgm.adalet.gov.tr adresinde 01 Aralık 2021 tarihinde ilân edilecektir. Şartları taşımadığıtespit edilenlere durumları bildirilecek olup, bu adaylar yazılı sınava alınmayacaklardır.I- Sınavın Yapılma Şekli ve DeğerlendirilmesiTüm adayların, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı ‘Sınav Saati’nden en az 1 saat öncesınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları zorunludur.Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday içinÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan ‘Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarınaİlişkin Yönetmelik’ hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonlarıÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtlarıgerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarınaişaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamındadeğerlendirilecektir.Her aday sınavda, başvurduğu sınava ve diğer başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığınıve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı,T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olupolmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontroletmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakıbilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindekibilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi içindüzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayanbilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.Sınavda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır:Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortakve zorunlu testlerden oluşur.Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (6 soru), Matematik (6 soru), Türk Kültürve Medeniyetleri (6 soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (6 soru) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi(6 soru) konularıyla ilgili sorulardan,Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (7 soru), İdare Hukuku (7 soru), İdarîYargılama Usulü (7 soru), Hukuk Yargılama Usulü (7 soru) ve Medeni Hukuk (7 soru)konularıyla ilgili sorulardan oluşur.Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü(6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıylailgili sorulardan oluşur.Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir.Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), CezaYargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur.İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Ceza Hukuku (GenelHükümler, 7 soru), Vergi Hukuku (7 soru), Vergi Usul Hukuku (7 soru), Maliye-Ekonomi (7soru) konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşurGenel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacakve cevaplama süresi 80 dakika olacaktır.Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35’er soru bulunacakve cevaplama süresi her bir test için 50’şer dakika olacaktır.Adaylara her oturum için bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Sorukitapçıkları ve cevap kâğıtları, her testin cevaplama süresi tamamlandıktan sonra adaylardantoplanacaktır.Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğrucevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilensorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanmasısuretiyle puanlama yapılacaktır.Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; AlanBilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile Adli Yargı Testi(35 soru) / Adli Yargı-Avukat Testi (35 soru) / İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru)ifade eder. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile AlanBilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan BilgisiTestinde bulunan 11 konu (İdari Yargı Sınavının Alan Bilgisi Testi 10 konu) ayrı birer alt testolarak değerlendirilecektir. Bu 16 alt test (İdari Yargı Sınavı 15 alt test) için adayların hampuanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanlarıkullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standartsapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standartsapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standartpuanların her biri 1/5 ağırlıklandırma katsayısıyla çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek veGenel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.İdari Yargı Sınavı değerlendirme işlemlerinde; Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 alt testiçin hesaplanan standart puanların her biri 1/10 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak,Adli Yargı Sınavı ile Adli Yargı-Avukat Sınavının değerlendirme işlemlerinde ise Alan BilgisiTestinde bulunan 11 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 1/11 ağırlıklandırmakatsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü GenelYetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ileçarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan GenelYetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’ninbütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değerolacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarakadlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi BaşarıPuanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.Bu hesaplamalar sonucu, adayların başvurularına ve aldıkları testlere göre;Adli Yargı Genel Başarı Puanı, Adli Yargı-Avukat Genel Başarı Puanı ve/veya İdariYargı Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.Adayların, oturuma ait cevap kâğıdında sorulara karşılık gelen cevap seçeneklerinin hiçbirini işaretlememiş olmaları durumunda ilgili oturumdaki test veya testlerden 0 (sıfır) standartpuan aldıkları kabul edilir.Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydanbaşlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmayahak kazanacaktır. 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafındanyapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 2400’e ulaşmadığı takdirdesadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alanadaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakatakatılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığıtarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığıtakdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydanbaşlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hakkazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacakmülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 veüzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasındanduyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınavsonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları veaday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğhükmündedir.Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, ‘Mülakata katılmaya hak kazandınız.Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.’; 70 ve üzerinde puanalan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için ‘Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hakkazanamadınız.’; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise ‘Kazanamadınız.’ ibaresiyazılacaktır.İ- Sınava Geç BaşvuruGeç başvuru günü, 18 Kasım 2021 tarihinde olup, adaylar başvurularını başvurumerkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretiniyatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için375,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 562,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 750,00 TL’dir.Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nininternet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ileyatırılacaktır.Geç başvuru gününde sınava başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran Avukatlıkmesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayları G/1 bendinde istenilen belgeleri 23 Kasım 2021tarihinde saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşeAlım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerindenelektronik ortamda gönderecektir. Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adliyargı hakim ve savcı adaylarından, G/1 bendinde istenilen ve elektronik ortamda gönderilenbelgeler mülakat öncesinde ayrıca istenecektir.Geç başvuru gününde sınava başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran Hukuk Fakültesidışında hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisatve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan İdari Yargı hakimadaylarından, elektronik ortamda kontroller yapılırken tereddüt olması halinde adaylarınÖSYM’ye bildirdikleri iletişim bilgileri üzerinden irtibat kurularak ilgili belgeler istenecektir.Adaylar istenilen belgelerini elektronik ortamda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’negöndereceklerdir.Hukuk Fakültesi dışında hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren SiyasalBilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunuolan ve mülakata katılmaya hak kazanan idari yargı hakim adaylarından mülakat öncesindetranskript ile mezuniyet belgeleri ayrıca istenecektir. (belgelerin onaylı örneği kabul edilecektir)Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan,2802 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacakolup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.(Geç başvuru gününde Hukuk Fakültesi mezunu olarak İdari Yargı Hakim Adaylığı veAdli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı yazılı yarışma sınavlarına başvuru yapan adaylardanherhangi bir belge istenilmeyecektir.)J- Sınav Sonucuna İtirazSınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronikortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir günsonra başlamak üzere), ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan ‘Adaylar Tarafından DilekçeGönderilmesi ve İşlem Ücretleri’ konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğinikullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihindenitibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın davaaçabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz). Bu adayların incelememasrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 45200044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerineeklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankaraadresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylarave gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonrayapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb.bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğütakdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresindencevaplayabilecektir.K- ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksikararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak; adaylar,’Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri’ konulu duyuru doğrultusundaadaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdının görüntüsünüÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.L- Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM YönetimKurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez.Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangiamaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi,herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillerekarşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınavagiren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.DUYURULUR. 9702/1-1 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihliResmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim ElemanıKadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usulve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.Başvuru başlangıç tarihi : 13.10.2021Son başvuru tarihi : 28.10.2021Ön değerlendirme açıklama tarihi : 08.11.2021Giriş sınavı tarihi : 11.11.2021Sonuç açıklama tarihi : 16.11.2021Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.deu.edu.trBaşvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihiarasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.GENEL ŞARTLAR657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dilsınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puanalmış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirmeve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.ÖZEL ŞARTLARÖğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesinesahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmakşartı aranır.MUAFİYETDoktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya dasanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulutarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarındaöğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasıkapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacakbaşvurularda yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERDilekçeÖzgeçmişÖğrenim belgesiTranskriptYDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dilsınavından almış oldukları puanı belirten belgeALES belgesiMüracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerdikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olmasışarttır.İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.() Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait kadro ilanına başvurularda ALES (EA)puan türü kullanılacaktır.() Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait kadro ilanına başvurularda ALES(SAY) puan türü kullanılacaktır.Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627BİRİM/ANABİLİM DALI/PROGRAMI DALIUNVAN DERECE ADET NİTELİKLERYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUYabancı DillerÖğretimGörevlisi(dersverecek)3 1İngiliz Dili Eğitiminde doktora yapmışolmak. Yükseköğretim kurumlarında enaz 5 yıl alanında ders verme deneyimineolmak. Yükseköğretim Kurulu tarafındankabul edilen merkezi yabancı dil(İngilizce) sınavından en az 85 puanveya eşdeğerliği kabul edilen birsınavdan bu puan muadili bir puanasahip olmak.SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTıbbiDokümantasyon veSekreterlik(*)ÖğretimGörevlisi(dersverecek)6 1 Yönetim ve Organizasyonda tezli yükseklisans yapmış olmak.Anestezi()ÖğretimGörevlisi(dersverecek)3 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanıolmak.İlan olunur. 9600/1-1—— • ——Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:DÜZELTME İLANI04.10.2021 tarihli ve 31618 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan İliçDursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilan niteliği aşağıdakişekilde düzeltilmiştir.İLİÇ DURSUN YILDIRIM MESLEKYÜKSEKOKULUPROGRAM K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA BAŞVURU YERİTIBBİLABORATUVARTEKNİKLERİ PR.DOKTORÖĞRETİMÜYESİ1 5Kimya Anabilim Dalındadoktora yapmış olmak.Farmakofor Modelleme veSitotoksik Aktivite konularıüzerine çalışmalar yapmışolmak.İLİÇ DURSUNYILDIRIMMESLEKYÜKSEKOKULUİlan olunur. 9725/1-1 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı YükseköğretimKanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak AtamalardaUygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikhükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘ÖğretimÜyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak MerkeziSınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ kapsamındaki koşullarıve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru [email protected] e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılanbaşvurular değerlendirilmeyecektir.Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri:1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişimbilgilerini içeren başvuru dilekçesi.2. YÖK formatlı özgeçmiş3. Lisans ve lisansüstü diplomalar4. Lisans Transkripti5. ALES Sonuç Belgesi6. Yabancı Dil Belgesi7. Kimlik Kartı fotokopisi8. Bir adet vesikalık fotoğraf9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)10. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)11. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,12. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 13.10.2021İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 27.10.2021Ön Değerlendirme Tarihi : 01.11.2021Giriş Sınavı Tarihi : 03.11.2021Sonuç Açıklama Tarihi : 08.11.2021Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.trİletişim Bilgileri : [email protected], Tel: 0216 910 1907Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627AKADEMİKBİRİMBÖLÜM/PROGRAMKADROSAYISIKADROUNVANI AÇIKLAMASağlıkHizmetleriMeslekYüksekokuluDiyaliz 1 Öğr. Gör.Hemşirelik lisans mezunu olup, içhastalıkları veya cerrahi hemşireliğialanında tezli yüksek lisans mezunuolmak.Mühendislikve MimarlıkFakültesiİç Mimarlıkve ÇevreTasarımı(İngilizce)1 Arş. Gör.İç Mimarlık, İç Mimarlık ve ÇevreTasarımı, Mimarlık Bölümlerindenbirinde lisans mezunu olup, ilgilialanlardan birinde yüksek lisans yapıyor/ yapmış olmak. YDS veya eşdeğerliliğiYÖK tarafından kabul edilen dilsınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dilpuanına sahip olmak.9614/1/1-1—— • ——Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Doktor Öğretim Üyesikadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleriniiçeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik)belgeleri, YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil(İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, kimlik kartıfotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresinegönderilmelidir. 4 adet bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamdailetilebilir veya CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılanbaşvurular değerlendirilmeyecektir.İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 13 Ekim – 27 Ekim 2021İletişim Bilgileri : [email protected], Tel: 0216 910 1907AKADEMİKBİRİMBÖLÜM/PROGRAMKADROSAYISIKADROUNVANI AÇIKLAMAMühendislik veMimarlıkFakültesiİç Mimarlıkve ÇevreTasarımı(İngilizce)1 Dr. Öğr.Üyesiİç Mimarlık, İç Mimarlık ve ÇevreTasarımı, Mimarlık Bölümlerindenbirinden lisans mezunu olup, İçMimarlık veya İç Mimarlık ve ÇevreTasarımı alanında doktora yapmışolmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖKtarafından kabul edilen dil sınavlarından85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahipolmak.SağlıkHizmetleriMeslekYüksekokuluİlk ve AcilYardım1 Dr. Öğr.ÜyesiTıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığınıgöğüs cerrahisi alanında almış olmak.Toraks Travmaları ve Toraks Acillerikonularında çalışmaları olmak.9614/2/1-1 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIÜniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmaküzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralamasıesas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10 adet sözleşmeli personelalınacaktır.SıraNo Unvanı Adet CinsiyetKPSSPuanTürüAranan Nitelikler1 BüroPersoneli 1KadınveyaErkekKPSSP3Herhangi bir lisans programındanmezunu olmak. MEB onaylıBilgisayar Programcılığısertifikasına sahip olmak (en az ikiprogramlama dilini bildiğinibelgelendirmek). Ağ Sistemleri veYönlendirme sertifikasına (en az400 saat), Veri Analizi veRaporlama sertifikasına sahipolmak.2 BüroPersoneli 1KadınveyaErkekKPSSP93Üniversitemiz engelli birimindeçalıştırılmak üzere: Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.Bilgisayar İşletmeni sertifikasınasahip olmak. MEB onaylı İşaret Dili sertifikasına sahip olmak (en az 120saat)3 DestekPersoneli 5 Erkek KPSSP94Ortaöğretim kurumlarının herhangi Haberdas.Com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.bir alanından mezun olmak.Temizlik görevini yapmaya engelolacak sağlık sorunu bulunmamak.Alınacak personel temizlikhizmetlerinde kullanılacaktır.4 DestekPersoneli 1 Erkek KPSSP94Ortaöğretim kurumlarının herhangibir alanından mezun olmak. SGK ilebelgelendirmek kaydıyla en az 1 yılbahçıvanlık konusunda deneyimsahibi olmak ve bahçıvanlık eğitimialmış olmak. Seracılık EğitimSertifikasına sahip olmak (en az 120saat), Süs Bitkileri Yetiştiriciliğisertifikasına sahip olmak. Alınacakpersonel bahçe bakım ve temizlikhizmetlerinde kullanılacaktır.5Koruma veGüvenlikGörevlisi2 Erkek KPSSP93Özel Güvenlik ile ilgili herhangi birön lisans programından mezunolmak.Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:Genel Şartlar:1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlarıtaşımak,2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.3) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisansdüzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. AdaylarınKPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türünde uygun olması gerekmektedir.4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyorolmak.5) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/Bmaddesinin ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesinedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde BakanlarKurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesihtarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdamedilemezler.’ hükmüne uygun olması.6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince ‘İşealınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…’ hallerindehizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.7) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.Özel Şartlar:Koruma ve Güvenlik Görevlisi1) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Güvenlik Soruşturmasıve Arşiv Araştırması Kanunu’ gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşivaraştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ileiletişime geçilecektir.2) Aday 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ilekilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.3) Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.4) Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.5) Müracaat tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak6) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlikgörevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibrazedecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)Destek Personeli1) Müracaat tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmakBAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş güniçinde (mesai saati bitimine kadar) şahsen veya posta yolu yapılacaktır. Postadaki gecikmelerdikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılanbaşvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya internet üzerindenyapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69Başvuru Başlangıç : 13/10/2021 (Mesai Başlangıcı)Başvuru Bitiş : 28/10/2021 (Mesai Bitimi)Başvuru Adresi : İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaşkanlığıGazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİRBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:1- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı veimzalı), (İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır),2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)3- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup,sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabuledilecektir.)6- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)7- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.8- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belgeoluştur seçeneği kullanılmalı)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:2020 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSSpuanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olmasıhalinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvurubitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.bakırcay.edu.tr adresinden ilanedilecektir. İlan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyenadayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar,sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilmeşekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.bakırcay.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süreiçerisinde istenilen belgeler ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsenmüracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veyamüracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya arananşartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınaraksırasıyla yerleştirme yapılacaktır.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligatyapılmayacaktır.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.9575/1-1 Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 3162713 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627Sayfa118202123274681İ Ç İ N D E K İ L E RYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER–– Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik–– Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma MerkeziYönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikYARGI BÖLÜMÜYARGITAY KARARI–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait KararİLÂN BÖLÜMÜa – Yargı İlânlarıb – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc – Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç BorçlanmaSenetlerinin Günlük DeğerleriD U Y U R UYürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğleree – Mevzuat,Günlük Resmî Gazete’ye isee – Resmi Gazete ileabone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

#ResmiGazete #Gündem #13ekim #2021resm #gazete #bugünün #kararları #neler #13ekim #çarşamba #resmi #gazete #yayımlandı #31627sayılı #resmi #gazete

Abone Ol:
Abone Ol

Yorumlarınızala Sitemize Değer Katın